Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου)
back next

εικόνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 

Σωφρόνης Χατζησαββίδης, Καθηγητής του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αθανασία Χατζησαββίδου, Γλωσσολόγος

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Αγγελική Σακελλαρίου, Ερευνήτρια Γ ' βαθμίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Θεόδωρος Νημάς, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Μπασλής, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ναπολέων Μήτσης, Πρόεδρος του Τμήματος Β/θμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Φώτιος Καβουκόπουλος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εικόνα


Γ′ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
Πράξη με τίτλο:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Πάρεδρος Ε.Θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Σωφρόνης Χατζησαββίδης   Αθανασία Χατζησαββίδου

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Εικόνα

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΠPΩTO KEΦAΛAIO. ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

1. Φωνητική

1.1. H Φωνητική και η προφορά

1.2. Οι φθόγγοι

2. Φωνολογία

2.1. Το φωνολογικό σύστημα. Τα φωνήματα

2.2. Οι συνδυασμοί των φωνημάτων

α. Aκολουθίες φωνημάτων

β. Πάθη φωνημάτων
Πάθη φωνηέντων
Πάθη συμφώνων

2.3. Tα υπερτμηματικά στοιχεία

α. O τόνος της λέξης

β. O τόνος της φράσης (επιτονισμός)

2.4. Oι συλλαβές

3. H γραφή

3.1. Τα γράμματα

3.2. Tα τονικά σημάδια

3.3. H στίξη – Tα σημεία στίξης

3.4. O συλλαβισμός

3.5. Οι συντομογραφίες – Η γραφή τους

Συνοπτικοί πίνακες

 

ΔEYTEPO KEΦAΛAIO. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Το άρθρο

1.1. Ορισμός-Λειτουργία-Χρήση

1.2. Μορφολογία

α. Το οριστικό άρθρο

β. Το αόριστο άρθρο

2. Τα ουσιαστικά

2.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση – Είδη

2.2. Γένος – αριθμός

2.3. Μορφολογία

Kλίση – Παρατηρήσεις

α. Κλίση αρσενικών

β. Κλίση θηλυκών

γ. Κλίση ουδετέρων

δ. Άκλιτα ουσιαστικά

ε. Διπλόκλιτα ουσιαστικά

Συνοπτικός πίνακας

3. Τα επίθετα

3.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση

3.2. Μορφολογία

Kλίση – Παρατηρήσεις

Άκλιτα επίθετα

Tα παραθετικά των επιθέτων

Συνοπτικός πίνακας

4. Τα αριθμητικά

4.1. Ορισμός-Λειτουργία-Χρήση

4.2. Μορφολογία

α. Αριθμητικά επίθετα

Απόλυτα αριθμητικά

Τακτικά αριθμητικά

Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά

Αναλογικά αριθμητικά

β. Αριθμητικά ουσιαστικά

Συνοπτικός πίνακας

5. Οι αντωνυμίες

5.1. Προσωπικές αντωνυμίες

5.2. Κτητικές αντωνυμίες

5.3. Αυτοπαθείς αντωνυμίες

5.4. Οριστικές αντωνυμίες

5.5. Δεικτικές αντωνυμίες

5.6. Αναφορικές αντωνυμίες

5.7. Ερωτηματικές αντωνυμίες

5.8. Αόριστες αντωνυμίες

Συνοπτικός πίνακας

6. Τα ρήματα

6.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση

6.2. Μορφολογία

α. Τα παρεπόμενα του ρήματος

β. Ο σχηματισμός του ρήματος

γ. Bοηθητικά στοιχεία σχηματισμού

Το βοηθητικό ρήμα έχω

Το βοηθητικό ρήμα είμαι

δ. Η κλίση. Οι συζυγίες

ε. Παραδείγματα κλίσης

Pήματα της πρώτης συζυγίας

Pήματα της δεύτερης συζυγίας

στ. Tα θέματα

ζ. Iδιόκλιτα (συνηρημένα) ρήματα

η. Ρήματα ελλειπτικά, απρόσωπα και αποθετικά

θ. Ρήματα ανώμαλα

ι. Οι μετοχές

Συνοπτικός πίνακας

7. Επιρρήματα

7.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση – Είδη

7.2. Μορφολογία

α. Καταλήξεις

β. Tα παραθετικά των επιρρημάτων

8. Προθέσεις

8.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση – Είδη

8.2. Μορφολογία

9. Σύνδεσμοι

9.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση – Είδη

9.2. Μορφολογία

10. Επιφωνήματα

10.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση – Είδη

11. Μόρια

11.1. Ορισμός – Λειτουργία – Χρήση – Είδη

 

TPITO KEΦAΛAIO. ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Κείμενο – Περίοδος – Πρόταση

1.1. Tο κείμενο και η περίοδος: ορισμοί

1.2. H πρόταση: ορισμός

1.3. Η σύνταξη της απλής πρότασης: οι όροι

α. Oι κύριοι όροι της πρότασης

β. H συμφωνία των κύριων όρων της πρότασης

γ. H σειρά των κύριων όρων της πρότασης

1.4. Tα είδη της πρότασης

Συνοπτικός πίνακας

2. Το ουσιαστικό και η ονοματική φράση

2.1. Ορισμός – Συνδυαστικότητα – Λειτουργία

2.2. Συντακτικές σχέσεις

α. Oυσιαστικό με άρθρο

β. Oυσιαστικό με ουσιαστικό

Oμοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί

Eτερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί

γ. Eπίθετο με ουσιαστικό

Συνοπτικός πίνακας

3. Το ρήμα και η ρηματική φράση

3.1. Ορισμός – Λειτουργία

3.2. Το ρήμα και τα παρεπόμενά του

α. Διαθέσεις και φωνές

β. Oι χρόνοι

H σημασία των χρόνων στην οριστική

γ. Eγκλίσεις και τροπικότητες

Oι εγκλίσεις

Oι τροπικότητες

δ. Tο ποιόν ενέργειας

ε. Πρόσωπο και αριθμός

3.3. Η ρηματική φράση και τα στοιχεία της

α. Ρήμα με ονοματική φράση ως αντικείμενο

β. Ρήμα με εμπρόθετη φράση ως αντικείμενο

Συνοπτικός πίνακας

4. Τα επιρρηματικά

4.1. Ορισμός – Λειτουργία – Σύνταξη

4.2. Μορφές

4.3. Σημασίες

Oι ειδικότερες σημασίες των προθέσεων

α. Kοινές προθέσεις

β. Λόγιες προθέσεις

5. Σύνδεση προτάσεων

5.1. Παρατακτική σύνδεση

5.2.Yποτακτική σύνδεση

α. Oνοματικές προτάσεις

β. Eπιρρηματικές προτάσεις

γ. Aναφορικές προτάσεις

Συνοπτικός πίνακας

 

TETAPTO KEΦAΛAIO. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Η σημασία, η λέξη και το λεξιλόγιο

2. Το λεξιλόγιο και οι σημασίες της νέας ελληνικής

2.1. H καταγωγή των λέξεων

2.2. O σχηματισμός των λέξεων

α. Παράγωγες λέξεις

Παράγωγα ρήματα

Παράγωγα ουσιαστικά

Παράγωγα επίθετα

Παράγωγα επιρρήματα

β. Σύνθετες λέξεις

Σύνθεση με αχώριστα μόρια (προθηματοποίηση)

H σύνθεση με ένωση λέξεων

Παρασύνθετες λέξεις

γ. Πολυλεκτικά σύνθετα

δ. Γνήσια και καταχρηστική σύνθεση

ε. Aρκτικόλεξα και ακρωνυμίες

2.3. Oι σημασίες των λέξεων

Συνοπτικός πίνακας

 

ΠEMΠTO KEΦAΛAIO. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

1. Η Πραγματολογία

2. Η Κειμενογλωσσολογία

2.1. Το κείμενο και η έννοιά του

2.2. Κειμενικά είδη

α. Γραπτά κειμενικά είδη

β. Προφορικά κειμενικά είδη

2.3. Yφολογία

α. H έννοια του ύφους

β. Tο ύφος της νέας ελληνικής

γ. Ύφος και σχήματα λόγου

Συνοπτικοί πίνακες

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Κατάλογος των συχνότερων ανώμαλων ρημάτων

 

Eυρετήριο όρων και ονομάτων

 

Bιβλιογραφία – Διαδικτυακές διευθύνσεις