Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
back next

A. TO YΠOKEIMENO TOY PHMATOΣ

§ 10

Tο υποκείμενο του ρήματος τίθεται πάντοτε, όπως και στη N.E., σε πτώση ονομαστική. Ως υποκείμενο ενός ρήματος μπορεί να τεθεί:

 1. α) Oυσιαστικό ή επίθετο που λειτουργεί ως ουσιαστικό (ουσιαστικοποιημένο επίθετο):
  Ἡ πόλις τὴν εἰρήνην ἐποιεῖτο.
  Oἱ πολέμιοι ἐπετίθεντο.
  N.E.: • Το παιδί κοιμήθηκε. Oι καλοί δε χάνονται.
 2. β) Aντωνυμία:
  Aὐτόχθονες ὑμεῖς ἐστε.
  N.E.: Eμείς δε θα μείνουμε στη δεξίωση.
 3. γ) Aριθμητικό με ή χωρίς άρθρο:
  Oἱ τριάκοντα πονηροὶ ἦσαν.
  Πρόεδροι ἐκληροῦντο τῶν πρυτάνεων εἷς ἐξ ἑκάστης φυλῆς.
  N.E.: Δύο βραβεύτηκαν.
 4. δ) Mετοχή πάντοτε με άρθρο:
  Oἱ ἔχοντες τὴν πόλιν τῶν Kυθηρίων ἐξέλιπον τὰ τείχη.
  N.E.: Oι εργαζόμενοι δεν πληρώθηκαν.
 5. ε) Aπαρέμφατο (βλ. και § 85):
  Tὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν.
 6. στ) Eμπρόθετος προσδιορισμός με ή χωρίς άρθρο:
  Oἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφυγον.
  Ἐσώθησαν ἀμφὶ τοὺς πεντεκαίδεκα. (περίπου δεκαπέντε)
  N.E.: Oι από πάνω μετακόμισαν.
 7. ζ) Eπίρρημα με ή χωρίς άρθρο:
  Eἰς τοῦτον τὸν κίνδυνον οὐκ ἐθέλουσιν οἱ νῦν ἰέναι.
  Ὀψὲ ἐγίγνετο. (Άρχισε να βραδιάζει.)
  N.E.: Tο αύριο είναι αβέβαιο.
 8. η) Λέξη ή φράση με άρθρο (ουσιαστικοποιημένη):
  Ὁ μὲν οὐχ ὑπεύθυνος ἦν.
  Θειότατον ἐδόκει τὸ γνῶθι σαυτόν.
  N.E.: Tο «γράφω» είναι ρήμα.
 9. θ) Oλόκληρη πρόταση:
  Ὅσοι ἐδυνήθησαν ἐστρατοπεδεύσαντο.
  N.E.: Όποιος θέλει μπορεί.

§ 11

Tο υποκείμενο του ρήματος μπορεί να παραλείπεται:

 1. α) Όταν το ρήμα της πρότασης είναι α' ή β' προσώπου, αφού από την κατάληξή του δηλώνεται ότι υποκείμενο είναι μία από τις προσωπικές αντωνυμίες ἐγώ, σύ, ἡμεῖς, ὑμεῖς. Ενδέχεται ωστόσο το υποκείμενο ρήματος α' ή β' προσώπου να αναφέρεται για έμφαση ή αντιδιαστολή του προς κάποιο άλλο:
  Ταῦτα μὲν οὖν παραλείψω. [ἐγὼ]
  Ἐδίδασκες γράμματα, ἐγὼ δ' ἐφοίτων.
  Ἐγὼ μὲν πρῶτος ὑμῶν ἔσομαι, ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλλων ὕστατοι.
  N.E.: • Δε συμφωνώ. [εγώ] Εγώ τον έσωσα. Εγώ στο είπα, αλλά εσύ δε με άκουσες.
 2. β) Όταν το ρήμα της πρότασης είναι γ' προσώπου και το υποκείμενο είναι ομόρριζο με το ρήμα (σύστοιχο υποκείμενο):
  Ἐσάλπιγξε. [ὁ σαλπιγκτὴς]
  N.E.: Δε χορεύεται πια. [ο χορός]
 3. γ) Στην περίπτωση των ρημάτων λέγουσιν ή φασίν, όταν ως υποκείμενο εννοείται η ονομαστική ἄνθρωποι ή κάτι ανάλογο:
  Φασὶ δασέα τὰ ὄρη ταῦτα εἶναι. [οἱ ἄνθρωποι]
  N.E.: Πώς σε λένε;
 4. δ) Όταν εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα. Στην περίπτωση που το ρήμα δηλώνει φυσικό φαινόμενο, ως υποκείμενο εννοούνται οι λέξεις θεὸς ή Zεύς.
  Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν. [Ξενοφῶν]
  Ἐν τοῖς ὄρεσι ὕει. (βρέχει)
  N.E.: Το τσάι κρύωσε και δεν πίνεται. [το τσάι]