Αγγλικά (Γ΄ Γυμνασίου)- Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

εξώφυλλο

image

3rd Grade of Junior High School
STUDENT’S BOOK

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΑΣ Patrick Mc Gavigan
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Μαρία Σεπυργιώτη, Εκπαιδευτικός
Στεργία Δαφοπούλου - Μπαλτιράνη,
Εκπαιδευτικός
Γεώργιος Σαββόπουλος, Εκπαιδευτικός
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Θεόδωρος Πιακής, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Τζανετάτος, Εκπαιδευτικός
YΠΕYΘYΝΟΣ ΤΟY
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟY
YΠΟΕΡΓΟY
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ
Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αφοί Ν. Παππά & Σία Α.Ε.Β.Ε.

Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων
 
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων καιο παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
 
  Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 
  Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Πάρεδρος ε.θ.του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Patrick Mc Gavigan

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣYΓΓΡΑΦΗΣ Mιχαήλ Λεβής Α.Ε.

image

 

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

3rd Grade of Junior High School

Student’s book

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

TABLE OF CONTENTS
Unit 1, p. 1, A Wonderful World
LESSON GRAMMAR VOCABULARY SKILLS
1. The Right Holiday Present & Past Tenses Holidays and historical sights Reading: scanning for detail
2. The Seven Wonders Phrases with ‘and’ Adjectives Listening: understanding the gist of the text
3. A Postcard Home Phrases with 'time' Linking words: because,
as, although, but.
Writing a postcard description
Unit 2, p. 13, Teen idols
1. So, you want
to be famous?
Present Perfect
Vs Past Simple
Formulaic responses Reading for general information
2. Fame and feelings Present Perfect Adjectives of feeling Listening for stress and intonation
3. A Postcard Home Present Perfect
Vs Past Simple
Stage, shows and designs Writing to give viewpoint.
Unit 3, p. 25, Thrills and Spills!
1. Newton’s Laws Loves, hates, likes
+gerund
Laws of motion Reading: distinguishing between
formal and informal texts
2. The bravest student Gerund verbs Compound nouns Listening and writing
3. Amusement Park Revision of Present
Tenses
How about…?
Why don’t we..?
Writing a letter
Unit 4, p. 37, Click on-Line!
1. Gadgets Present Perfect
Continuous
Phrases to do with
statistics
Reading to find cohesive features
in a text
2. Speak your mind Present Perfect
Simple Vs Continuous
Media vocabulary Listening for phrases of attitude
3. Media habits Comparatives Free time activities Writing to solve a problem
Unit 5, p. 49, The myths we live by
1. An ancient fortune
teller
1st and 2nd Conditional Mysteries and imagination Reading for details
2. If I were…. 2nd Conditional Word formation;
prepositional phrases
Listening for sequence of events
3. An attractive
tourist destination
Extension of 1st and
2nd Conditional
Positive features about
a place
Making a leaflet
Unit 6, p. 61, Keeping traditions and customs alive
1. Halloween and
St. Valentine’s Day
Verb syntax Set phrases with ‘on’ Reading for information
2. The 5th of November believe, think, feel+that Absolutely, good point,
you’re joking
Understanding impresions
3. World celebrations Revision of question forms Christmas and Easter Making a poster about the meaning of Easter
TABLE OF CONTENTS
Unit 7, p. 73, Shades of Meaning!
1. Colours in our lives Modal verbs Phrases with ‘go’ Skimming for the general idea in
a text
2. Colour my world Must, should, Colour idioms
shouldn’t might
Discussing
3. Visualising colour Modal verbs Personality words Designing an ideal environment
Unit 8, p. 85, Food for thought
1. Food, places, cultures. Passive Voice Food, resources, eating habits. Matching a text to a diagram
2. One man’s meat… Forming the Passive food idioms Writing a review
3. Food Pyramid Review of Tenses Mediterranean diet Giving opinions
Unit 9, p. 97, What’s the weather like?
1. Energy around us Reported Speech Types of energy sources Reading and making notes
2. Alternative sources
of energy
Conditional forms in
reported speech
Uses of electricity Speaking to give opinion
3. Electricity bills Comparison, Modals,
Passive
Forms of lighting Writing to describe events
Unit 10, p. 109, Natural phenomena
1. Such things happen all
the time!
Modal verbs in the Past Disasters Reading for implied information
2. Tragedies Might have; could have;
should have.
Geography and natural
phenomena
Listening for sequence of events
3. Catastrophes Idiomatic forms similes Writing a report
Appendix I: Differentiated Pedagogy
Maps