Αγγλικά Προχωρημένοι (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εικόνα
Εικόνα

1st Grade of Junior High School

STUDENT'S BOOK
Προχωρημένοι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ Eυαγγελία Καραγιάννη, Εκπαιδευτικός
Βασιλική Κουή, Εκπαιδευτικός
Αικατερίνη Νικολάκη, Εκπαιδευτικός
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ελένη Μπιντάκα, Σχολικός Σύμβουλος
Μαρία Μπαστάκη, Εκπαιδευτικός
Ευαγγελία Γεωργούλη, Εκπαιδευτικός
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Βασίλειος Λόγιος,
Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χρυσούλα Κανελλοπούλου, Εκπαιδευτικός
YΠΕYΘYΝΟΣ ΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ

Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος, Πάρεδρος ε.θ.του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αφοί Ν. Παππά & Σία Α.Ε.Β.Ε.
Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων καιο παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
  Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Πάρεδρος ε.θ.του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
   
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευαγγελία Καραγιάννη     Βασιλική Κουή     Αικατερίνη Νικολάκη
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣYΓΓΡΑΦΗΣ logo.jpg

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου1st Grade of Junior High School

Student’s bookΠροχωρημένοι

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

CONTENTS Think TEEN
Unit 1 - Welcome (page 1)
FUNCTIONS img Asking for & giving personal information
THEMES img Communication / Interaction / Civilisation & Culture
VOCABULARY img Classroom language
LANGUAGE FOCUS img Verbs 'to be' & 'have got' / Present Simple
LINKS img Geography / Modern Greek
PROJECT img A collage of English signs / English words in the Greek language
READING img Signs
LISTENING img A teenager's presentation of International Teen Camp / English words in Greek dialogues
SPEAKING img Photographs / Leisure activities
WRITING img Students’ profiles / Classroom language cards
UNIT 2
JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE
page 7
Lesson 1
Fancy school?
page 8
Lesson 2
Join our club!
page 15
Lesson 3
TEEN Best-sellers!
page 20
FUNCTIONS img Describing school routines, states & habits / Expressing preferences / Describing presentactivities & states / Narrating
THEMES img System / Time
VOCABULARY img School subjects & routines / School clubs & leisure activities / Idioms with 'Time' / 'Book' words
LANGUAGE FOCUS img Simple Present / Present Continuous / Present Simple Tense vs. Present Continuous
Tense
LEARNING STRATEGIES FOCUS ON READING
  img Using titles and pictures to guess content / Activating background knowledge / Skimmingfor gist / Reading for specific information / Guessing unknown words from context
LINKS img ICT / Literature / Art
PROJECT img Books for teens
READING img A magazine quiz / Teenagers' e-mails / A school timetable / A poster about school clubs /Blurbs of novels for teenagers
LISTENING img Teenagers talking about school clubs / A radio programme about teenagers' favouritebooks and authors
SPEAKING img My student type / My ideal school routine / My preferences in school clubs / Currentactivities/ The plot of a book
WRITING img An e-mail about my ideal school / A school club poster
UNIT 3
TEEN MATTERS
page 27
Lesson 1
Food for thought!
page 28
Lesson 2
My problem sorted!
page 33
Lesson 3
We're on a shopping spree!
page 37
FUNCTIONS img Expressing an opinion / quantity / obligation, prohibition & lack of obligation / emotions /Guessing / Giving advice & reasons / Comparing & contrasting / Suggesting / Agreeing /Disagreeing
THEMES img Space / System / Civilisation & Culture / Quality / Quantity
VOCABULARY img Food & healthy diet / Adjectives describing feelings / Vocabulary related to computer &video games / Shopping
CONTENTS Think TEEN
LANGUAGE FOCUS img Nouns & quantifiers / Modals: must - mustn't - don't have to - may -might - should -shouldn't / Comparative & superlative form of adjectives
LEARNING STRATEGIES FOCUS ON PROJECT WORK
  img Listing steps and assigning roles / Searching for information / Presenting work in a varietyof ways
LINKS img Home Economics / Culture / Music / Maths / ICT / Art
PROJECT img Eating habits / Shopping around
READING img A magazine article about eating habits / Food labels / An Agony Aunt's answer to amagazine reader / Computer game reviews
LISTENING img A song about a teenager's feelings / Teenagers calling Teen Helpline / A dialogue betweenfriends about buying a present
SPEAKING img Differences in drawings / Description of teenagers in photos / Ideas for presents
WRITING img Tips for healthy eating habits / The lyrics for a song / A letter of advice to a teenager
UNIT 4
LOOKING BACK ON THE PAST
page 43
Lesson 1
On a mystery tour!
page 44
Lesson 2
Tell me a story!
page 49
Lesson 3
We survived the tsunami!
page 54
FUNCTIONS img Narrating past events / Asking and answering about past events / Describing the background in a story / Asking and answering about actions in progress at a certain time in the past
VOCABULARY img Important personalities of the past / A burglary / Dates & years / Weather collocations / Natural disasters & accidents
LANGUAGE FOCUS img Past Simple / Prepositions of Time / Past Continuous / Past Simple vs Past Continuous
THEMES img Time / Change / Relativity of actions & events / Logical reasoning
LEARNING STRATEGIES FOCUS ON LEARNING NEW VOCABULARY
  img Guessing unknown words from context / Keeping a record of new vocabulary / Using a dictionary
LINKS img Science / History / Art / Music / Geography / ICT
PROJECT img Who is who / Natural disasters around the world
READING img A magazine quiz about important personalities / Students' short stories / A quiz about tsunamis / Newspaper articles about natural disasters and accidents
LISTENING img An extract from a radio play / short dialogues
SPEAKING img My activities at a specific time in the past / Specific information in a short story / A day I did something wrong
WRITING img A ‘Mystery Person' quiz / Opening paragraphs in stories / An article about a disaster / Information cards about a disaster
UNIT 5
TIMES CHANGE!
page 63
Lesson 1
Fancy ancient history?
page 64
Lesson 2
A nation in brief!
page 70
Lesson 3
From generation to generation!
page 75
FUNCTIONS img Giving information / Asking for clarification & repetition / Comparing & contrasting /Expressing preferences & opinions / Describing photos / Agreeing / Disagreeing / Talkingabout past habits & states
THEMES img Time / Place / Similarity-Difference / Change / Communication
VOCABULARY img Ancient history / Education / Numbers / TV and radio programmes / Technology
CONTENTS Think TEEN
LANGUAGE FOCUS img Relative clauses (Who / Which / Where) / The gerund / Past Simple & 'used to ' (pasthabits & states)
LEARNING STRATEGIES FOCUS ON LISTENING
  img Using titles, pictures and information tables to guess content and possible answers /Focusing on task / Ignoring redundancy
LINKS img History / Geography / Culture / Maths / Technology / Music
PROJECT img An ancient history quiz / A local history poster / About a nation / My learning routine
READING img Museum guide book texts / A student's article about the UK
LISTENING img A recorded message of a museum / An Embassy official talking about British superstitions/ An interview with an English teacher about teenage life in the past / A song about learningEnglish
SPEAKING img Ancient Rome and Egypt / Important historical figures / Similarities & differences betweenthe British and the Greeks / Suitable photos for an exhibition / My past habits and states /My learning habits
WRITING img A history quiz / A paragraph about my partner's past habits
UNIT 6
TEENS IN ACTION
page 83
Lesson 1
Let's go green!
page 84
Lesson 2
Many hands make light work!
page 89
Lesson 3
Learn by doing!
page 93
FUNCTIONS img Talking about experiences, skills & abilities, recently completed actions / Expressingpreferences
THEMES img System / Interaction / Dimension / Logical processing
VOCABULARY img Environment / Work / Vocabulary related to archaeological sites
LANGUAGE FOCUS img Present Perfect Simple / Present Perfect Simple vs Past Simple
LEARNING STRATEGIES FOCUS ON SPEAKING
  img Helping each other in pair work / Using Language Banks efficiently / Asking for repetition /Paraphrasing
LINKS img Environmental Education / History / ICT / Modern Greek / Geography
PROJECT img A treasure hunt game
READING img A poster about recycling / School environmental schemes on the Internet / Anadvertisement for volunteers / A quiz on a historical area / A student's letter of applicationand CV / An online article about a museum
LISTENING img A radio news report on a school trip
SPEAKING img Class survey about students' experiences / Voluntary work / Ways of learning new things
WRITING img A letter of application / My CV / A treasure hunt task sheet
UNIT 7
TOMORROW AND … BEYOND!
page 101
Lesson 1
Travel Plans!
page 102
Lesson 2
Good intentions time!
page 106
Lesson 3
In the year 2525!
page 111
FUNCTIONS img Speculating on photos / Talking about future personal arrangements, fixed plans &intentions / Asking for & giving advice / Predicting
THEMES img Time / System / Difference-Similarity / Civilisation & Culture
VOCABULARY img Travelling / Future Technology / Star signs & horoscopes
LANGUAGE FOCUS img Present Continuous for future plans & arrangements / 'Be going to' for future plans &intentions / Future Simple for predictions
CONTENTS Think TEEN
LEARNING STRATEGIES FOCUS ON LEARNING NEW GRAMMAR
  img Guessing rules from context / Completing and using grammar tables and appendices
LINKS img Geography / History / Art / Science / Careers Guidance
PROJECT img Busy professionals / Our next school trip
READING img A student's e-mail about a summer course in England / A diary entry / An article about lifein the future
LISTENING img A telephone conversation about a trip / Radio phone-in calls
SPEAKING img A trip to England / Differences in students' diaries / Bad habits & good intentions / Ways ofusing everyday objects / Teenagers' life in the future / My horoscope
WRITING img A list of good intentions / A diary entry / A horoscope of a famous person
UNIT 8
IN THE PAPERS!
page 117
Lesson 1
“And the winner is..!”
page 118
Lesson 2
Crack the code!
page 123
Lesson 3
School Reporting!
page 127
FUNCTIONS img Exchanging information / Talking about events & situations / Asking & answering aboutone's past / Speculating on newspaper headlines
VOCABULARY img Awards / Vocabulary related to the Braille code / Punctuation Marks / Disabilities / Schoolnewspaper
LANGUAGE FOCUS img Simple Present Passive / Simple Past Passive
LEARNING STRATEGIES FOCUS ON WRITING
  img Focusing on type, reader and purpose of a piece of writing / Process writing
LINKS img History / Geography / ICT / Modern Greek
PROJECT img Famous awards around the world / Our school newspaper
READING img Articles about famous awards / An English message in Braille / An article about how tomake a school newspaper / Newspaper headlines
LISTENING img An interview with a blind boy / A conversation between students planning their schoolnewspaper
SPEAKING img Famous awards / Activities at different workplaces / Famous people with disabilities /The results of an event / My experiences / What a newspaper headline reveals
WRITING img An article about awards around the world / An English message in Braille
UNIT 9 (REVIEW) - HAPPY SUMMER HOLIDAYS! (page 135)
FUNCTIONS img Review
VOCABULARY img Review
LANGUAGE FOCUS img Review
LINKS img PE / Geography / History / ICT / Culture /Art / Music
PROJECT img My favourite painting
READING img A web page about a teen camp / Teenagers' e-mails about their holidays / A teenager's emailabout the European Union
LISTENING img A conversation about the European Union
SPEAKING img Travelling / Unusual sports & eco-holidays / The European Union / My favourite painting
WRITING img A letter to a friend giving information about travelling in Europe / A short story
APPENDICES  
QUIZ KEY - page 141 MAPS - page 156 SELF-ASSESSMENT KEY - page 176
SPEAKING APPENDIX - page 142 GRAMMAR APPENDIX - page 159 IT'S UP TO YOU - page 178