Αγγλικά Προχωρημένοι (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Εικόνα

 

 

Think Teen

2nd Grade of Junior High School

STUDENT’S BOOK

(ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Αλεξία Γιαννακοπούλου, Εκπαιδευτικός

Γεωργία Γιαννακοπούλου, Εκπαιδευτικός

Ευαγγελία Καραμπάση, Εκπαιδευτικός

Θεώνη Σοφρωνά, Εκπαιδευτικός

   
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Ουρανία Κοκκίνου, Μέλος ΕΕΔΙΠ I, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διονυσία Παπαδοπούλου, Σχολική Σύμβουλος

Ανθούλα Φατούρου, Εκπαιδευτικός

   
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ιωάννης Κοσμάς, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος

   
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Χρυσάνθη Αυγέρου, Φιλόλογος

   
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος

Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου
Τ. Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

   
   
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εικόνα

 

 

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Πράξη με τίτλο:

 

 

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Χαρ. Πολύζος

Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

   
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Αλεξία Γιαννακοπούλου

Γεωργία Γιαννακοπούλου

Ευαγγελία Καραμπάση

Θεώνη Σοφρωνά

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Εικόνα

 

 

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

 

Think Teen

 

2nd Grade of Junior High School

 

STUDENT’S BOOK

(ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)

 

 

 

 

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

 

 

 

UNIT
LESSON
SKILLS
LANGUAGE
FOCUS
       

UNIT 1


UNITY
IN
DIVERSITY


S’s book
pp. 9-26

LESSON 1


People and
Places

 

 

LESSON 2


Joined in our
Differences

 

 

LESSON 3


Different places –
Different buildings

Reading: interview with an anthropologist
Listening: a child’s daily routine
Speaking: about physical appearance and personality
Writing: description of a person

 

Reading: speeches
Listening: monologue
Speaking: about the theme of a painting

 

 

Reading: article
Speaking: about buildings, materials
Writing: description of a building

Simple Present,
Present Continuous,
Adverbs of frequency

 

 

 

 

Stative verbs

 

 

 

 

 

Comparative/Superlative
(not) as … as
Irregular
comparatives

UNIT 2


ECHOES
OF
THE PAST


S’s book
pp. 27-46

LESSON 4


Mysteries
of our World

LESSON 5


Across the Ages

LESSON 6

Life on the
Water

Reading: interview with an archaeologist
Listening: radio programme
Speaking: about a world mystery

 

Reading: story
Listening: interview with a geologist
Speaking: about life in the past

Reading: article
Listening: TV programme / guided tour
Speaking: about ancient civilisations
Writing: story

Simple Past,
Present Perfect
Simple Past,
Past Continuous,
‘used to’
Simple Past,
Past Perfect

UNIT 3


TIME OUT


S’s book
pp. 47-64

LESSON 7

Get on Board!

LESSON 8

What an
Experience!
LESSON 9

… Let the Games
begin!

Reading: advertisement
Listening: dialogue between friends
Speaking: about holidays and travelling
Writing: leaflet


Reading: leaflet
Listening: dialogue between friends
Speaking: about entertainment
Writing: informal letter


Reading: interview with an athlete
Listening: story of ancient Greek athletes /
monologues
Speaking: about sports

Gerund,
verbs that express
preference

‘going to’,
Simple Future tense

so / such
too / enough
question tags

UNIT 4

LET’S
CHANGE
OUR
SCHOOLS

S’s book
pp. 65-82

LESSON 10

Looking at
Other Schools

 

LESSON 11

Change through
Time

 

LESSON 12

Change: An
Ongoing process

Reading: extract from literary text
Listening: video conference
Speaking: about schools, curricular activities
Writing: journal entry

Reading: advertisement
Listening: monologue / interview
Speaking: reaching a joint decision / interview
Writing: report

Reading: article
Listening: dialogue between student and
teacher
Speaking: debate

Modals: must, mustn’t,
have to, don’t have to,
had to, should, shouldn’t,
ought to, had better

 

Modals: could, may, might (for possibility), can, could, may (for permission), can, could (for requests)

 

 

 

Relative clauses: who,
which / that, whose,
when, where

 

FUNCTIONS
VOCABULARY
TOPICS/
NOTIONS
LEARNING
STRATEGIES
RELATED
SUBJECTS
PROJECTS
           
Greeting and
introducing people
Talking about
routines and daily
habits
Describing people
and buildings
Comparing people
and buildings
People’s
appearance and
personality
Greetings
Adjectives
describing
buildings
Types of houses
and materials
Types of
landscape
Phrasal verb
‘make’
Culture and
Civilisation,
System, Space,
Similarity, Unity,
Difference,
Diversity,
Architecture,
History, Food,
Sports, Customs,
Celebrations,
Art, Music,
Family structure,
Lifestyles
Focus on
Vocabulary
Research work
on countries
Team skills
Time
management
skills
Project
management
skills
Presentation
skills
Social Studies,
Home Economics,
Art, Music, History
Geography
Cultures on
my street
A song for
us
A famous
landmark
Every
building has
its own story
Our
Multicultural
Fair
Describing processes
of natural disasters
Talking about past
habits and events
Talking about
actions in progress
in the past
Reacting to good or
bad news
Relaying a message
from Greek into
English
Archaeological
discoveries,
Artifacts, Natural
disasters,
Technological
equipment, Jobs,
Everyday life
activities,
Phrasal verb
‘break’
Time, Space,
Civilisation,
Change,
Processes,
Monuments,
History,
Discoveries,
Mysteries,
Technology
Focus on Group
Work
Research work on
world mysteries
Team skills
Time / project
management
skills
Presentation
skills
Mediation
strategies
History, Geography,
Science, Maths,
Chemistry
A natural
disaster
Unsolved
mysteries
A street
from the
past comes
to life
The Roman
calendar
Asking for and
giving directions
Expressing likes,
dislikes and
preferences
Talking about future
plans, intentions
and predictions
Asking for
confirmation
Making, accepting
and refusing
suggestions
Sports:
equipment /
venues, Holidays,
Recreation,
Entertainment,
Travelling,
Phrasal verb ‘turn’
Movement,
Space, Experience,
Action, Unit,
Feelings, Fitness,
Competition,
Values
Focus on Writing
Mediation
strategies
Time
management
skills
Project
management
skills
Physical Education,
Geography,
Language arts, Art,
Maths, History,
Science, Social
studies
Fun with
friends
More about
sports
Comparing and
contrasting
Making predictions /
suggestions
Negotiating
Discussing for and
against a topic
Expressing
obligation, necessity,
prohibition and
possibility
Asking for, giving and
refusing permission
School
environment,
Types of school,
Technological
equipment,
(Extra) curricular
activities, Types
of writing,
Expressions
with ‘break’ and
‘make/do’,
Phrasal verb ‘take’
Change,
Progress, Person,
Community, Time,
Space,Similarity,
Difference,
System,
Interpersonal
relations,
Attitudes and
behaviours, Rules
and regulations,
Social conduct
Focus on Listening
Organisation of
information in
a diagram
Conducting
a debate
Assessing
performance
based on a set
of criteria
Argumentation
and critical
thinking skills
Modern Greek
Literature,
Technology, Social
Studies, Home
Economics, History,
Geography,
Computer science
My school
now and
then
Time for
debate

 

UNIT
LESSON
SKILLS
LANGUAGE
FOCUS
       

UNIT 5

THE ARTS!

S’s book
pp. 83-100

LESSON 13

Quite an Art!

LESSON 14

It’ Music
to my Ears

LESSON 15

Acting Up!…

Reading: article
Listening: guide in an art gallery
Speaking: about artists, paintings and styles of
art

Listening: radio programme / monologue /
song
Speaking: about music, musical instruments
and famous musicians


Reading: story
Listening: monologue
Speaking: dramatising a scene / mediation
Writing: biography

Passive voice – Present
tense

 

Turning Active voice
into Passive voice

 

Passive voice – Past
tense, by-agent

UNIT 6

HEALTHY
LIVING

S’s book
pp. 101-120

LESSON 16

You are
What you Eat

LESSON 17

The ‘Greenest’
Way to School

LESSON 18

Going ‘Green’

Reading: article
Listening: radio programme / interview with a chef
Speaking: about eating habits
Writing: e-mail / summary

Reading: leaflet
Listening: radio announcement
Speaking: about the benefits of exercise

Reading: interview
Listening: conversation about an eco-project
Speaking: about ‘green’ issues
Writing: haiku

Conditionals – ‘Type 0’,
‘Type 1’

 

Conditionals – ‘Type 2’

 

‘Unless’, Clauses of
purpose (in order to, to),
clauses of result
(as a result, therefore)

UNIT 7

ΕMBRACING
OUR
WORLD

S’s book
pp. 121-138

LESSON 19

Against
the Odds

 

LESSON 20

Seeing Through
a Friend’s Eyes

 

LESSON 21

Friends Without
Frontiers

Reading: news story
Listening: poem / radio show
Speaking: about friends

 

Reading: extract from literary text / a poem
Listening: story
Speaking: about relationships
Writing: poem

 

Reading: e-mails
Listening: interview
Speaking: about making school partners
Writing: e-mail

Direct/Reported Speech
(Simple Present,
Simple Past, can, must,
Imperative)

Reported speech (Present
Perfect, will, may),
Words that change,
Introductory verbs

 

Reported questions

UNIT 8

WELCOME
TO THE
WORLD

S’s book
pp. 139-150

LESSON 22

Breaking the
Boundaries

 

LESSON 23

It’s a Small
World After All

 

LESSON 24

A World
Without End

Reading: letter
Listening: monologue
Speaking: roleplay

 

 

Reading: postcards
Listening: monologues
Writing: postcard

 

 

Reading: e-mail / poem
Speaking: about the messages of poetry

Revision of tenses
and forms

 

Revision of tenses
and forms

 

Revision of tenses
and forms

Appendices
IT’S UP TO YOU
S’s book pp. 151-159
SUPPLEMENTARY MATERIAL
S’s book pp. 160-162
KEY TO SELF-ASSESSMENT
S’s book pp. 163-166

 

FUNCTIONS
VOCABULARY
TOPICS/
NOTIONS
LEARNING
STRATEGIES
RELATED
SUBJECTS
PROJECTS
           
Making inferences
from visual or aural
stimuli
Describing
paintings
Asking for and
giving an opinion
Describing
processes
Talking about rules
Talking about films,
actors and reviews
Forms of art,
Styles of painting,
Types of music,
Types of musical
instruments
Works of art,
Drama, Theatre,
Performances
Phrasal verb
‘come’
Symbolism,
Self-expression,
Communication,
Interaction,
Civilisation,
Time and Space,
Change,
Similarity,
Difference,
System,
Feelings
Focus on Reading
Mediation
strategies
Research skills
and information
handling skills
Time / project
management
skills
Presentation
skills
How to put on
a play
History, Music,
Art, Theatre,
Technology, Social
Studies, Literature,
Geography
War in Art
Art
throughout
time
Stage it!
Making suggestions
Talking about
‘green’ issues
Making hypotheses
Relaying a message
from Greek into
English
Asking for, giving
and accepting
advice
Expressing result
and purpose
Food, Diet, Eating
habits, Cooking,
Health, Exercise,
Environmental
issues, Pollution,
Energy, Global
warming,
Vehicles,
Phrasal verb ‘put’
System,
Balance, Unit,
Classification,
Action,
Interaction,
Health, Change,
Environment,
Energy
Focus on
Grammar
Making
a questionnaire
Analysing the
results of
a survey
Mediation
strategies
Leadership / role
skills
Maths, Home
Economics, Social
Studies, Physical
Education,
Environmental
Studies
A
questionnaire
Towards a
healthier,
fitter and
‘greener’
school
Expressing opinions
about social issues
Discussing the topic
of friendship and
caring for others
Thanking someone
and responding to
thanks
Reporting sb’s
words
Friendship,
Personality,
Senses, Sounds,
Textures, Hazard,
Expressions with
‘touch’
Phrasal verb ‘look’
Communication,
Interaction, Code,
Friendship, Love,
Compassion,
Courage,
Commitment,
Need, Help
Focus on Project
Work
How to enter
a European
programme
How to make
e-friends
Life-long learning
skills
Technology, Social
Studies, Literature
An
e-twinning
project
Expressing wishes,
likes and dislikes
Agreeing,
disagreeing with
other people’s
suggestions
Asking for and
giving directions
Expressing opinions
Proposing a plan
Making inferences
from visual and
textual stimuli
Travelling, Means
of transport
Recreational
activities,
Ways of greeting,
Manners,
Units of currency
Weather,
Customs and
traditions
Time and Space,
Movement,
Change,
Civilisation,
Communication,
Exploration,
Cultural
awareness, Unity,
Diversity
Focus on
Speaking
How to use extralinguistic
features
How to use
educational
software
Negotiation skills
Critical thinking
skills
How to send a
virtual postcard
Geography,
History, Literature,
Computer Science
A virtual
postcard
On top of
the world
The end of
a magical
journey
GRAMMAR REFERENCE
S’s book pp. 167-177
WORD LISTS
S’s book pp. 177-178
IRREGULAR VERBS
S’s book p. 179
MAPS
S’s book pp. 180-182