Γαλλικά (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
back next
Front Page
Εικόνα Action.fr-gr
Γαλλικά
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ Μαρία Γιόγια
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ειρήνη Παπουτσάκη
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Άννα Αλικιώτη
Μέλος ΕΕΔΙΠ Γαλλικής Γλώσσας του τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.,Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αναστασία-Αγάπη Σιακωτού
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας
Γεωργία Αθανασοπούλου
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δημήτρης Στεμπίλης, Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Ευαγγελίτσα Γκιοβούσογλου-Καγκά
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.
Γ΄ Κ.Π.Σ. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:


«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Αντώνης Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος E. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ειρήνη Παπουτσάκη
Μαρία Γιόγια
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ A.B.E.

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Action.fr-gr
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Γαλλικά
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Η μέθοδος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το πρώτο από τα τρία βιβλία για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο.
Παράλληλα, αποτελεί και μια αυτόνομη εισαγωγή για όσους από εσάς δεν έχετε έρθει σε επαφή με τα γαλλικά.
Η προσπάθειά μας στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η προσέγγιση της γλώσσας γίνεται μέσα από τη γνωριμία με το γαλλικό πολιτισμό που αποτελεί κομμάτι της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας προκειμένου να αναπτύξετε διαπολιτισμική συνείδηση και κίνητρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.
Το «ταξίδι» στη Γαλλία και η γνωριμία με τους «συμμαθητές» σας στο Στρασβούργο, τη Linda, τη Sabine, τον Lucas και το Νίκο, θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας για την απόκτηση των γνώσεων που θα σας επιτρέψουν να επικοινωνείτε

στα γαλλικά και να παρακολουθήσετε το σχολικό πρόγραμμα για τις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου.

Η συγγραφική ομάδα
Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει γέφυρα με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει στο Δημοτικό και των γνώσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.
Αγαπητοί μαθητές,
TABLEAU DES CONTENUS

Tableau Des Contenus

Unité 0

«Je me rappelle...»
Unité 1

«On se fait des amis»
Unité 2

«Voilà ma famille !»
Unité 3

«Les loisirs»

Thèmes

-L’élève par rapport au

français et aux Français

-Premiers contacts / Présentations

-Education

-Dimension européenne

-Relations (liens de parenté)

-Activités professionnelles

-Description physique et

morale

-Le temps libre

-Les loisirs

Lexique

-Mots transparents, racines

de mots

-Les jours de la semaine

-Les nombres cardinaux

(0 - 20)

-Les couleurs

-Les pays, les nationalités,

les langues

- Les nombres cardinaux

(20-59)

-Les nombres ordinaux (1er

- 10ème)

-Les métiers

-Les adjectifs qualifiatifs :

(i) l’aspect physique (ii) le

caractère

-Les membres de la famille

-Les activités

-Les sports

-Les instruments de musique

-L’heure

Grammaire

-«Qui est-ce ?»

-«Qu’est-ce que c’est ?»

-Les présentatifs «c’est / ce

sont»

-Les verbes «être»,

«avoir», «parler»,

«aimer»

-Le genre des noms de villes

et de pays

-Le fém. / masc. des

nationalités

-Les verbes «venir»,

«habiter» (présent de

l’indicatif) + prépositions +

noms de villes et de pays

-Le féminin et le masculin

des adjectifs qualifi catifs +

le singulier et le pluriel des

adjectifs qualifi catifs

-Le féminin et le masculin

des noms de professions

-Les adjectifs possessifs

(plusieurs possesseurs -

plusieurs objets possédés /

plusieurs possesseurs -

un seul objet possédé)

-Le verbe «faire»

-Le verbe «préférer»

-Jouer à / de ; faire de

-L’adjectif interrogatif «quel»

Communication

-Identifier une personne /

une chose

-Présenter quelqu’un

-Se présenter / Demander

de se présenter

-Demander / Donner son

numéro de téléphone

-Chercher un / e

correspondant(e) au moyen

d’un message électronique

-Décrire des personnes

-Présenter sa famille

-Comprendre qqn qui donne

des informations sur sa

famille

-Parler de ses loisirs

-Interroger quelqu’ un sur ses loisirs

-Exprimer ses préférences

-Accepter ou refuser une

proposition

-Demander et donner l’heure

Phonétique

-Reconnaître le français

-La différenciation des sons

[i] et [y]

-La différenciation des sons

[ɛ̃] et [ɛn]

-L’intonation de la

l’interrogation

Civilisation

-Les salutations

-Le français par rapport aux

autres langues

-Personnages célèbres

(français et grecs)

-Produits français typiques

-L’organisation de

l’enseignement en France

(scolarité obligatoire)

-L’institution de la famille

-Les goûts et les loisirs

des jeunes (la lecture, la

musique, le cinéma, les

sports…)

Réemploi

-Les articles indéfinis

-Les articles définis

-Les pronoms toniques (moi,

toi, lui...)

-Les pronoms

personnels sujet (je, tu, il...)

-Les adjectifs possessifs

(un seul possesseur – un

seul objet possédé /

un possesseur - plusieurs

objets possedés)

-Le pronom personnel «on»

Διαβάζω τη σκηνή του

έργου!
Scène
Flash-Back
Ξαναγυρνάω στο διάλογο

για να βρω συγκεκριμένες

πληροφορίες!
Bande-son
Μαθαίνω τους καινούργιους

μου γαλλικούς ήχους!
Ζοοm sur le lexique
Μαθαίνω τις καινούργιες

μου λέξεις!
Ζοοm sur la grammaire
Μαθαίνω τη γραμματική

μου!
Αction
Μαθαίνω να επικοινωνώ!
Jeu de rôles
Παίζω ρόλους!
C’est toi le scénαriste
Σειρά μου να γίνω

συγγραφέας!
Extras
Projet
Γνωρίζω το γαλλικό

πολιτισμό!
Κάνω σχέδια εργασίας!
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Guest star
Ώρα για διάλειμμα!
Vers le niveau A1
Προετοιμάζομαι για το

επίπεδο Α1!
Mon portfolio
Annexe
Εξασκούμαι καλύτερα

σ’αυτά που έμαθα!
Κάνω την αυτoαξιολόγησή

μου!

Εμπλουτίζω τις εγκυκλοπαιδικές μου γνώσεις!
Γνωρίζεις ότι...
Mon balluchon
Οι λέξεις μου, η γραμματική μου, οι εκφράσεις μου!
Ακούω
Γράφω
Compréhension orale
Compréhension écrite
Production orale
Production écrite
Ακούω και καταλαβαίνω!
Διαβάζω και καταλαβαίνω!
Εκφράζομαι προφορικά!
Εκφράζομαι γραπτά!
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ