Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 

 

 

ενότητα εικόνα εικόνα

Σ’ αυτή την ενότητα:
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

εικόνα

 

 

 

 

 

Θα διαβάσουμε και θα συζητήσουμε για το σχολείο στο παρελθόν και στο μέλλον.

Θα αναγνωρίσουμε τις διαθέσεις του ρήματος.

Θα κατανοήσουμε το ρόλο του αντικειμένου σε μια πρόταση και θα γνωρίσουμε τις διάφορες μορφές του.

Θα δούμε πώς οργανώνεται και αποκτά συνοχή ένα ευρύτερο κείμενο.