Γεωλογία - Γεωγραφία (B Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Οι Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας ΜΑΘΗΜΑ 28
image Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω   a Λέξεις - κλειδιά
  • Πώς ορίζεται η διοικητική περιφέρεια.
  • Ποια είναι τα κριτήρια για τη διοικητική διαίρεση της χώρας μας.
  • Με ποιον τρόπο ιεραρχούνται οι διοικητικές βαθμίδες του κράτους.
  • Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) • νομαρχία • διοικητική περιφέρεια • γεωγραφικό διαμέρισμα • δήμος • κοινότητα.
3 Συνεργάζομαι στην τάξηΧάρτης Χάρτης
1. Συζητήστε όλοι μαζί στην τάξη για ποιους λόγους διαιρείται ένα κράτος σε διοικητικές ενότητες (περιφέρειες, νομούς, δήμους, κοινότητες). Ποιους στόχους, κατά τη γνώμη σας, εξυπηρετεί η διοικητική διαίρεση μιας χώρας και με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η διαίρεση;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μια από τις εργασίες που ακολουθούν.
  1η εργασία: Αφού μελετήσετε τους χάρτες 28.1 και 28.2, σημειώστε στη συνέχεια:
α. Τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας μας (π.χ. Βόρειο Αιγαίο).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β. Τα 9 γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας (π.χ. Νησιά Αιγαίου).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  img28.1
28.1 Γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας Flash applet
img28.2
28.2 Διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας Flash applet

 
2η εργασία:
α.
Παρατηρήστε τους χάρτες 28.1 και 28.2. Εντοπίστε και στη συνέχεια σημειώστε τα γεωγραφικά διαμερίσματα που αποτελούν ταυτόχρονα και διοικητικές περιφέρειες με τους ίδιους ακριβώς νομούς (π.χ. Κρήτη).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β. Παρατηρήστε τον γεωμορφολογικό χάρτη της χώρας μας και τον χάρτη 28.2. Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας διαιρείται σε τρεις διοικητικές περιφέρειες. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γι' αυτό; Το ανάγλυφο της περιοχής και η λέξη «διοικητικές» θα σας βοηθήσουν στον συλλογισμό σας.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Flash applet, Html (javascript) & Google Spreadsheets
3η εργασία: Με τη βοήθεια του πίνακα 28.3, όπου παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία για τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας μας, εντοπίστε και στη συνέχεια σημειώστε τις τρεις πρώτες διοικητικές περιφέρειες σε έκταση, σε πληθυσμό και σε πυκνότητα πλη-θυσμού, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη και καταλήγοντας στη μικρότερη.

Έκταση Πληθυσμός Πληθυσμιακή πυκνότητα
     
     
Flash applet, Html (javascript) & Google Spreadsheets
  4η εργασία: Flash applet, Html (javascript) & Google Spreadsheets
α. Με τη βοήθεια του πίνακα 28.4, όπου παρατίθενται οικονομικά στοιχεία για τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας μας, εντοπίστε και στη συνέχεια σημειώστε τις τρεις πρώτες διοικητικές περιφέρειες σε ποσοστό Α.Ε.Π., ξεκινώντας από αυτήν που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και καταλήγοντας σ' αυτήν που έχει το μικρότερο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β. Εντοπίστε και στη συνέχεια σημειώστε μια περιφέρεια στην οποία το ποσοστό Α. Ε. Π. αυξήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1986-1996 και μια στην οποία μειώθηκε.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ. Υπάρχει διοικητική περιφέρεια της χώρας μας με ποσοστό Α.Ε.Π. μεγαλύτερο του μέσου ευρωπαϊκού; Απαντήστε με ένα «ναι» ή ένα «όχι».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
δ. Ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για την οικονομία των ελληνικών διοικητικών περιφερειών και γενικότερα για την οικονομία της χώρας μας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Κάθε ομάδα, με τη σειρά (δηλαδή πρώτη η ομάδα που ανέλαβε την 1η εργασία κ.ο.κ.), να παρουσιάσει συνοπτικά στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της.

3 Μελετώ στο σπίτι

Οι γεωγράφοι διαιρούν τον χώρο σε τμήματα, τα οποία ονομάζουν περιφέρειες, διότι αυτή η διαίρεση διευκολύνει το επιστημονικό έργο τους. Στη γεωγραφία ονομάζουμε περιφέρεια ένα μικρό ή μεγάλο τμήμα του χώρου που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Εμφανίζει σε όλη την έκτασή του σχετική ομοιομορφία ως προς το κλίμα, το ανάγλυφο, τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων κ.ά. Τα Ιόνια Νησιά, για παράδειγμα, μπορούν να θεωρηθούν περιφέρεια, γιατί βρίσκονται στο ίδιο πέλαγος, έχουν παρόμοιο κλίμα, οι κάτοικοι τους ασχολούνται με παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τον τουρισμό) κτλ.
• Ξεχωρίζει από τις γειτονικές περιοχές ως προς διάφορα χαρακτηριστικά. Στη δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, αναπτύσσονται διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. κτηνοτροφία, χειμερινός τουρισμός σε χιονοδρομικά κέντρα, οικοτουρισμός, εξόρυξη λιγνίτη και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.) από ό,τι στο νότιο Αιγαίο (τουρισμός το καλοκαίρι, ναυτιλία κ.ά.).
• Παρουσιάζει εσωτερική συνοχή. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, οι κάτοικοι έχουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία (γλωσσικούς ιδιωματισμούς, έθιμα, μουσική κ.ά.) και παρόμοιες επαγγελματικές ασχολίες (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό).

Επειδή όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα, ανάλογα με την περιοχή όπου ζουν, η διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες διευκολύνει και τη διοίκησή της. Η δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, είναι πολύ ορεινή, τα καλλιεργήσιμα εδάφη είναι λιγοστά, το ανάγλυφο δυσκολεύει τις συγκοινωνίες, οι πόλεις είναι μικρές σε πληθυσμό, η βιομηχανία δεν είναι αναπτυγμένη κτλ. Αντίθετα, η κεντρική Μακεδονία είναι πεδινή, έχει πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αρκετές πόλεις με σημαντικό πληθυσμό, καλό οδικό δίκτυο και σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη. Επίσης, στις Κυκλάδες ένα πολύ σοβαρό ζήτημα μπορεί να είναι η ρύθμιση της τακτικής ακτοπλοϊκής κάλυψης όλων των νησιών, ενώ στην Αττική η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Είναι επομένως σαφές ότι για την αντιμετώπιση των διαφορετικών προβλημάτων απαιτούνται και διαφορετικές αποφάσεις, ενέργειες και πρακτικές.


Διοικητική περιφέρεια Έδρα Πληθυσμός
το 2001
Ποσοστό
% της χώρας
Έκταση
(τετρ. χλμ.)
Ποσοστό
% χώρας
Πυκνότητα πληθυσμού (κάτ./τετρ. χλμ.)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κομοτηνή 611.067 5,57 14.157 10,9 43
Αττικής Αθήνα 3.761.810 34,31 3.808 2,9 988
Βόρειου Αιγαίου Μυτιλήνη 206.121 1,88 3.836 3,0 54
Δυτικής Ελλάδας Πάτρα 740.506 6,75 11.350 8,5 65
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη 301.522 2,75 9.451 7,2 32
Ηπείρου Ιωάννινα 353.820 3,23 9.203 7,0 39
Θεσσαλίας Λάρισα 753.888 6,88 14.037 10,6 54
Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 212.984 1,94 2.307 1,8 92
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 1.874.214 17,09 19.147 14,5 98
Κρήτης Ηράκλειο 601.131 5,48 8.336 6,3 72
Νότιου Αιγαίου Ερμούπολη 302.686 2,76 5.286 3,9 57
Πελοποννήσου Τρίπολη 638.942 5,83 15.490 11,7 54
Στερεάς Ελλάδας Λαμία 605.329 5,52 15.549 11,8 39
Σύνολο χώρας   10.964.020 100,00 131.957 100 83
28.3 Οι διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας Html (javascript) & Google Spreadsheets

Έτσι, για την καλύτερη διοίκηση των διάφορων περιοχών της η Ελλάδα έχει διαιρεθεί σε 13 διοικητικές περιφέρειες με κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά κτλ. Κάθε περιφέρεια διοικείται από τον γραμματέα της περιφέρειας ή περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται από το κράτος, ενώ μια πόλη της περιφέρειας έχει οριστεί ως έδρα της. Το κράτος μεριμνά, ώστε τα έργα που πραγματοποιούνται στις διάφορες περιφέρειες να εντάσσονται στους γενικότερους στόχους και στο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας.

Ωστόσο, η χώρα μας, για λόγους ιστορικούς και γεωγραφικούς, έχει διαιρεθεί και σε 9 περιοχές που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα. Τα όρια των γεωγραφικών διαμερισμάτων δε συμπίπτουν πάντα με τα όρια των διοικητικών περιφερειών (το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας, για παράδειγμα, μοιράζεται σε 3 διοικητικές περιφέρειες). Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού η διαίρεση έχει πραγματοποιηθεί με διαφορετικά κριτήρια.

Η Αττική έχει μικρή έκταση, όμως σ' αυτή την περιοχή ζουν οι μισοί σχεδόν κάτοικοι της χώρας και αναπτύσσονται σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες. Αποτελεί, γι' αυτόν τον λόγο, ξεχωριστή διοικητική περιφέρεια.

Εκτός από τις 13 διοικητικές περιφέρειες, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων η Ελλάδα διαιρείται διοικητικά σε: Flash applet
• 51 μικρότερα τμήματα που ονομάζονται νομοί. Κάθε νομός διοικείται από τον νομάρχη, που εκλέγεται από τους πολίτες του νομού. H περιφέρεια Αττικής διαιρείται σε τέσσερις νομαρχίες: Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.
• 914 δήμους και 120 κοινότητες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Κάθε δήμος ή κοινότητα διοικείται από τον δήμαρχο ή τον κοινοτάρχη αντίστοιχα, που εκλέγεται από τους κατοίκους του δήμου ή της κοινότητας.
• Μία αυτοδιοικούμενη περιοχή, το Αγιο Όρος.

Περιφέρεια Ποσοστό Α.Ε.Π. 1986 Ποσοστό Α.Ε.Π. 1996
Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσος όρος) 100,0 100,0
Ελλάδα (μέσος όρος) 59,2 67,5
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 55,8 65,1
Αττικής 62,8 76,8
Βόρειου Αιγαίου 44,0 51,7
Δυτικής Ελλάδας 48,9 57,7
Δυτικής Μακεδονίας 58,1 61,8
Ηπείρου 47,4 43,8
Θεσσαλίας 55,2 62,7
Ιονίων Νήσων 51,9 61,9
Κεντρικής Μακεδονίας 58,3 67,4
Κρήτης 56,6 72,5
Νότιου Αιγαίου 65,1 75,3
Πελοποννήσου 60,7 57,3
Στερεάς Ελλάδας 73,5 65,5
28.4 Το ποσοστό Α.Ε.Π. των ελληνικών περιφερειών, σε σχέση με τον μέσο όρο του αντίστοιχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Html (javascript) & Google Spreadsheets

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της χώρας. Οι δήμοι ή οι κοινότητες, που αποτελούν την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, επιλύουν ζητήματα τοπικής εμβέλειας (π.χ. αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Νίκαιας, επισκευή οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Καλαμαριάς, δενδροφύτευση Δήμου Τρικάλων κ.ά.). Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να λύσουν όλα τα προβλήματα, γιατί κάποια από αυτά αφορούν ταυτόχρονα πολλούς δήμους του ίδιου νομού και απαιτούν μεγάλα έργα. Αυτά τα προβλήματα (π.χ. επισκευή οδικού δικτύου Μεσολογγίου-Αγρινίου, εκχιονισμός και διάνοιξη οδικού δικτύου νομού Φθιώτιδας, δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για τους δήμους του νομού Πιερίας κ.ά.) αντιμετωπίζουν οι νομαρχίες, που αποτελούν τη Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση.

Για θέματα που αφορούν κατοίκους ευρύτερων περιοχών και περιλαμβάνουν περισσότερους νομούς την ευθύνη λήψης αποφάσεων και υλοποίησής τους έχουν οι περιφέρειες (π.χ. επισκευή οδικού δικτύου Καλαμάτας-Πύργου, κατασκευή αρδευτικού συστήματος πεδιάδας Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών κ.ά.). Υπάρχει δηλαδή μια ιεραρχία, από τους Ο.Τ.Α. μέχρι τις διοικητικές περιφέρειες, που διευκολύνει τη διοίκηση της χώρας.


3 Επεκτείνω τις γνώσεις μου

Το «σχέδιο Καποδίστριας»
Η πατρίδα μας διαιρέθηκε σε 900 δήμους και 133 κοινότητες με νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων το 1997 και άρχισε να ισχύει από το ξεκίνημα του 1998. Με την εφαρμογή του νόμου συγχωνεύτηκαν εκατοντάδες κοινότητες όλης της χώρας και δημιουργήθηκαν νέοι δήμοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από την ψήφιση του νόμου στην ελληνική επικράτεια υπήρχαν 5.500 κοινότητες και 359 δήμοι.

Το «σχέδιο Καποδίστριας», όπως έμεινε γνωστή αυτή η ρύθμιση, ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό, αφού ο Ιωάννης Καποδίστριας έθεσε τις βάσεις του θεσμού της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, καθιερώνοντας με νόμο το σύστημα ενιαίας διαίρεσης της πατρίδας μας σε δήμους. Έτσι, συνέδεσε τον θεσμό της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης με το ως τότε παραδοσιακό σύστημα διοίκησης των τοπικών κοινοτήτων, που ήταν οι δημογεροντίες. Το «σχέδιο Καποδίστριας» είναι ένα κατ' εξοχήν αναπτυξιακό έργο, αφού συνενώνει τις δυνάμεις και τις οικονομίες πολλών οικισμών, ώστε να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.

Το 2006, με άλλο νόμο που ψήφισε η ελληνική Βουλή, οι δήμοι της χώρας μας έγιναν 914 και οι κοινότητες 120.

3 Αξιολογώ τι έμαθα
1. Με τη βοήθεια του πίνακα 28.3 ταξινόμησε τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας μας με κριτήριο: α) την έκταση, β) τον πληθυσμό και γ) την πυκνότητα πληθυσμού, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη περιφέρεια και καταλήγοντας στη μικρότερη.
2. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
  α. Χαρακτηριστικό στοιχείο μιας διοικητικής περιφέρειας είναι ότι αυτή αντιστοιχεί σε περιοχή της οποίας οι κάτοικοι έχουν κοινές ανάγκες.
β. Η διοικητική περιφέρεια συμπίπτει πάντα με τη γεωγραφική περιοχή.
γ. Ο χωρισμός σε γεωγραφικά διαμερίσματα βοηθά σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης.
δ. Η Ελλάδα διαιρείται σε 9 διοικητικές περιφέρειες.

Νομός Πρωτεύουσα Έκταση
(τετρ. χλμ.)
Πληθυσμός
το 2001
Πυκνότητα
πληθ. το 2001
(κάτ/τετρ. χλμ.)
Διοικητική
περιφέρεια
Γεωγραφικό διαμέρισμα
Αιτωλίας και Ακαρνανίας Μεσολόγγι 5.461 224.429 41 Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα
Αργολίδας Ναύπλιο 2.154 105.770 49 Πελοπόννησος Πελοπόννησος
Αρκαδίας Τρίπολη 4.419 102.035 23 Πελοπόννησος Πελοπόννησος
Άρτας Άρτα 1.662 78.134 47 Ήπειρος Ήπειρος
Αττικής Αθήνα 3.808 3.761.810 988 Αττική Στερεά Ελλάδα
Αχαίας Πάτρα 3.271 322.789 99 Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος
Βοιωτίας Λιβαδειά 2.952 131.085 44 Στερεά Ελλάδα Στερεά Ελλάδα
Γρεβενών Γρεβενά 2.291 37.947 17 Δυτική Μακεδονία Μακεδονία
Δράμας Δράμα 3.468 103.975 30 Ανατ. Μακεδονία και Θράκη Μακεδονία
Δωδεκανήσου Ρόδος 2.714 190.071 70 Νότιο Αιγαίο Νησιά Αιγαίου Πελάγους
Έβρου Αλεξανδρούπολη 4.242 149.354 35 Ανατ. Μακεδονία και Θράκη Θράκη
Εύβοιας Χαλκίδα 4.167 215.136 52 Στερεά Ελλάδα Στερεά Ελλάδα
Ευρυτανίας Καρπενήσι 1.869 32.053 17 Στερεά Ελλάδα Στερεά Ελλάδα
Ζακύνθου Ζάκυνθος 406 39.015 96 Ιόνιοι Νήσοι Νησιά Ιονίου Πελάγους
Ηλείας Πύργος 2.618 193.288 74 Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος
Ημαθίας Βέροια 1.701 143.618 84 Κεντρική Μακεδονία Μακεδονία
Ηρακλείου Ηράκλειο 2.641 292.489 111 Κρήτη Κρήτη
Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσα 1.515 46.091 30 Ήπειρος Ήπειρος
θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3.683 1.057.825 287 Κεντρική Μακεδονία Μακεδονία
Ιωαννίνων Ιωάννινα 4.990 170.239 34 Ήπειρος Ήπειρος
Καβάλας Καβάλα 2.111 145.054 69 Ανατ. Μακεδονία και Θράκη Μακεδονία
Καρδίτσας Καρδίτσα 2.636 129.541 49 Θεσσαλία Θεσσαλία
Καστοριάς Καστοριά 1.720 53.483 31 Δυτική Μακεδονία Μακεδονία
Κέρκυρας Κέρκυρα 641 111.975 175 Ιόνιοι Νήσοι Νησιά Ιονίου Πελάγους
Κεφαλληνίας Αργοστόλι 904 39.488 44 Ιόνιοι Νήσοι Νησιά Ιονίου Πελάγους
Κιλκίς Κιλκίς 2.519 89.056 35 Κεντρική Μακεδονία Μακεδονία
Κοζάνης Κοζάνη 3.516 155.324 44 Δυτική Μακεδονία Μακεδονία
Κορινθίας Κόρινθος 2.290 154.624 68 Πελοπόννησος Πελοπόννησος
Κυκλάδων Ερμούπολη 2.572 112.615 44 Νότιο Αιγαίο Νησιά Αιγαίου Πελάγους
Λακωνίας Σπάρτη 3.636 99.637 27 Πελοπόννησος Πελοπόννησος
Λάρισας Λάρισα 5.381 279.305 52 Θεσσαλία Θεσσαλία
Λασιθίου Άγιος Νικόλαος 1.823 76.319 42 Κρήτη Κρήτη
Λέσβου Μυτιλήνη 2.154 109.118 51 Βόρειο Αιγαίο Νησιά Αιγαίου Πελάγους
Λευκάδας Λευκάδα 356 22.506 63 Ιόνιοι Νήσοι Νησιά Ιονίου Πελάγους
Μαγνησίας Βόλος 2.636 206.995 79 Θεσσαλία Θεσσαλία
Μεσσηνίας Καλαμάτα 2.991 176.876 59 Πελοπόννησος Πελοπόννησος
Ξάνθης Ξάνθη 1.793 101.856 57 Ανατ. Μακεδονία και Θράκη Θράκη
Πέλλας Έδεσσα 2.506 145.797 58 Κεντρική Μακεδονία Μακεδονία
Πιερίας Κατερίνη 1.516 129.846 86 Κεντρική Μακεδονία Μακεδονία
Πρέβεζας Πρέβεζα 1.036 59.356 57 Ήπειρος Ήπειρος
Ρεθύμνου Ρέθυμνο 1.496 81.936 55 Κρήτη Κρήτη
Ροδόπης Κομοτηνή 2.543 110.828 44 Ανατ. Μακεδονία και Θράκη Θράκη
Σάμου Σάμος 778 43.595 56 Βόρειο Αιγαίο Νησιά Αιγαίου Πελάγους
Σερρών Σέρρες 3.968 200.916 51 Κεντρική Μακεδονία Μακεδονία
Τρικάλων Τρίκαλα 3.384 138.047 41 Θεσσαλία Θεσσαλία
Φθιώτιδας Λαμία 4.441 178.771 40 Στερεά Ελλάδα Στερεά Ελλάδα
Φλώρινας Φλώρινα 1.924 54.768 28 Δυτική Μακεδονία Μακεδονία
Φωκίδας Άμφισσα 2.120 48.284 23 Στερεά Ελλάδα Στερεά Ελλάδα
Χαλκιδικής Πολύγυρος 3.254 107.156 33 Κεντρική Μακεδονία Μακεδονία
Χανίων Χανιά 2.376 150.387 63 Κρήτη Κρήτη
Χίου Χίος 904 53.408 59 Βόρειο Αιγαίο Νησιά Αιγαίου Πελάγους
  Σύνολο 131.957 10.964.020 83    
28.5 Οι νομοί της Ελλάδας Html (javascript) & Google Spreadsheets