Αγγλικά Αρχάριοι (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εικόνα
Εικόνα

1st Grade of Junior High School

STUDENT’S BOOK

Αρχάριοι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣEυαγγελία Καραγιάννη, Εκπαιδευτικός

Βασιλική Κουή, Εκπαιδευτικός

Αικατερίνη Νικολάκη, Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣΘεόδωρος Σκενδέρης, Σχολικός Σύμβουλος

Δημήτριος Χατζηνικολάου, Εκπαιδευτικός

Αλεξάνδρα Αναστασιάδου, Εκπαιδευτικός

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ


Βασίλειος Λόγιος,
Σκιτσογράφος-Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Μαριάννα Βιβίτσου, Εκπαιδευτικός

YΠΕYΘYΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ

Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος, Πάρεδρος ε.θ.του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου


YΠΕYΘYΝΟΣ ΤΟY YΠΟΕΡΓΟY

Αικατερίνη Λιάτσικου, Εκπαιδευτικός

ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αφοί Ν. Παππά & Σία Α.Ε.Β.Ε.

Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»


Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου


Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Χαρ. Πολύζος

Πάρεδρος ε.θ.του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευαγγελία Καραγιάννη Βασιλική Κουή Αικατερίνη Νικολάκη

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣYΓΓΡΑΦΗΣ logo.jpgΗ συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου1st Grade of Junior High School

Student’s bookΑρχάριοι

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Contents Think TEEN


Unit 1, p. 1, Welcome!

FUNCTIONS

 • Asking & answering about one's name, country, favourite numbers, animals, hobbies & types of music / Presenting oneself & one's partner

THEMES

 • Communication / Similarity-Difference / Collaboration / Civilisation & Culture / Space

VOCABULARY

 • Colours / Classroom language & objects / Numbers / Types of music

LANGUAGE FOCUS

 • Wh-questions: What's your..? / How do you spell…? / Where are you from? / What's your favourite …? / The verb 'to be' / There is - are

LINKS

 • Geography / Modern Greek / Music / Art

PROJECT

 • Signs in foreign languages / English words in Modern Greek

READING

 • Signs in English / A class survey

LISTENING

 • English words in short Greek dialogues

SPEAKING

 • Personal details / My favourites

WRITING

 • Personal detail cards / Classroom language cards / A class survey
UNIT 2
ALL ABOUT US
page 7
Lesson 1
Hello, there!
page 8
Lesson 2
A collection of thimbles!
page 13
Lesson 3
Feel at home!
page 18

FUNCTIONS

 • Asking & answering about likes, dislikes, one's room & personal information / Presenting oneself and friends / Describing things & places / Asking & answering to find differences

THEMES

 • Interaction / Similarity-Difference / Civilisation & Culture / System / Existence / Dimension

VOCABULARY

 • Countries / Nationalities / Foreign languages / Sports & activities / Family members / School subjects / Personal information / Possessions / Adjectives describing opinion, size, age, colour & material / My room / Places & buildings

LANGUAGE FOCUS

 • Verbs 'to be' & 'have got' - Present Simple / Order of adjectives / There is - are / Some - any / Prepositions of place

LEARNING

FOCUS ON SPEAKING

STRATEGIES

 • Helping each other in pair work / Using Language Banks / Asking for repetition / Paraphrasing

LINKS

 • Geography / PE / Literature / Art

PROJECT

 • My neighbourhood / Our favourite possessions

READING

 • Personal profiles (jigsaw reading) / A novel extract / Texts about favourite possessions / An e-mail about a neighbourhood / Signs & notices

LISTENING

 • Things we love (short dialogues) / Description of a neighbourhood (a monologue)

SPEAKING

 • Myself, my family and friends / My room and a room in a painting / Things in my bag

WRITING

 • A web entry about myself / A paragraph about my favourite possession
UNIT 3
DAY IN DAY OUT
Lesson 1
My Day!
page 25
Lesson 2
Greetings from Australia!
page 26
Lesson 3
This is my job!
page 31 page 35

FUNCTIONS

 • Talking about daily routines, leisure activities, likes, dislikes, jobs & work routines / Telling the time / Comparing routines, likes & dislikes / Asking & answering about one's job

THEMES

 • Communication / Similarity-Difference / Equality / Civilisation & Culture / Time

VOCABULARY

 • Daily routine / Leisure activities / Sports / Go - play - do + sports / Time / School subjects / Professions / 'Work' idioms

LANGUAGE FOCUS

 • Present Simple / Adverbs of frequency / like - love - enjoy - hate + ing / Wh-questions

LEARNING

FOCUS ON SPEAKING

STRATEGIES

 • Using titles and pictures to guess content / Activating background knowledge / Skimming for gist / Reading for specific information / Guessing unknown words from context

Contents Think TEEN


LINKS

 • Maths / PE / Geography / Culture / Modern Greek / Careers Guidance

PROJECT

 • Professions

READING

 • An advertisement for an e-project / A project entry about a student's daily life / A quiz / An article about a teenager's life / An interview with a chef

LISTENING

 • An online conversation about leisure time activities / An interview with a chef

SPEAKING

 • Daily routines / Likes & dislikes (School subjects, sports & leisure activities)

WRITING

 • A web entry about my daily routine / A short text about me and my friend
UNIT 4
ECOFRIENDLY
page 41
Lesson 1
Let's go to the zoo!
page 42
Lesson 2
In the wild!
page 46
Lesson 3
Let's go green!
page 50

FUNCTIONS

 • Giving instructions & advice / Describing animals, their habits & abilities / Expressing an opinion, obligation & prohibition / Making suggestions / Agreeing / Disagreeing

THEMES

 • System / Existence / Relativity of actions & events

VOCABULARY

 • At the zoo / Animals, their habits & abilities / Height & weight / Opinion adjectives / Recycling / 'Green' issues

LANGUAGE FOCUS

 • Imperative form / If-sentences (if + present - can / imperative) / Can/can't (ability) / Must - mustn't (obligation / prohibition)

LEARNING

FOCUS ON LEARNING NEW VOCABULARY

STRATEGIES

 • Guessing unknown words from context / Keeping a record of new vocabulary / Using a dictionary

LINKS

 • Environmental Maths / Studies / Art / Geography / Information Technology

PROJECT

 • Animal Facts / A zoo guidebook / Recycling

READING

 • A zoo map / A zoo guide book page / Zoo signs & notices / Encyclopaedia entries / A poster about recycling

LISTENING

 • A day in a zoo keeper's life (a monologue) / A radio programme about the environment (short monologues)

SPEAKING

 • Rules for looking after pets / Animals, their habits & abilities / Ways to protect the environment

WRITING

 • An e-mail about how to protect the environment
UNIT 5
TEENS IN ACTION!
page 57
Lesson 1
It's on the notice board!
page 58
Lesson 2
A weekend away!
page 62
Lesson 3
In my free time
I learn English!
page 66

FUNCTIONS

 • Describing current activities/ Describing routines / Asking & answering about what people are doing at the moment / Suggesting / Agreeing / Disagreeing / Talking about learning habits

THEMES

 • Communication / Interaction / Civilisation & Culture / Time / Dimension

VOCABULARY

 • Musical instruments / Collocations with 'play' / Unusual sports

LANGUAGE FOCUS

 • Present Continuous / Present Continuous vs Present Simple

LEARNING

FOCUS ON WRITING

STRATEGIES

 • Focusing on type, reader and purpose of a piece of writing / Process writing

LINKS

 • PE / Music / Art

PROJECT

 • A photo diary for a school trip

READING

 • School notices / Teenagers' e-mails / A holiday brochure /A song about learning English

LISTENING

 • A telephone conversation about a weekend at a sports camp (a dialogue) / A song about learning English

SPEAKING

 • Current activities / My learning habits

WRITING

 • A photo diary for a holiday / A postcard

Contents Think TEEN


UNIT 6
BITS AND PIECES!
page 73
Lesson 1
FOODstuff!
page 74
Lesson 2
TEEN Voice!
page 79
Lesson 3
The four corners of the Earth!
I learn English!
page 84

FUNCTIONS

 • Talking about eating habits / Agreeing / Disagreeing / Expressing quantity / Giving advice / Describing what people are wearing / Expressing opinions / Comparing

THEMES

 • Quantity / Change / Logical processing / Communication / Interaction

VOCABULARY

 • Food & snacks / Food collocations / Clothes & Accessories / Geographical words / Large numbers

LANGUAGE FOCUS

 • Countable - Uncountable nouns / A lot of - much - many / How much - how many / Plural nouns / Comparative & superlative form of adjectives / The definite article - Zero article

LEARNING

FOCUS ON PROJECT WORK

STRATEGIES

 • Assigning roles / Searching for information / Compiling a project

LINKS

 • Health / Home Economics / Geography / Maths

PROJECT

 • A class survey on healthy habits

READING

 • A quiz about healthy eating habits / A web survey on school uniforms / A project on water facts

LISTENING

 • A radio quiz programme about geography

SPEAKING

 • Memory game / My opinion about school uniforms / Ideal clothes and accessories for school

WRITING

 • A leaflet about healthy eating habits / A short article about the UK
UNIT 7
IN OUR MIND'S EYE!
page 91
Lesson 1
Let's communic8!
page 92
Lesson 2
Houston, we're back!
page 97
Lesson 3
TEEN best-sellers!
I learn English!
page 103

FUNCTIONS

 • Talking about people of the past / Expressing one's opinion / Narrating past events / Asking & answering about past events

THEMES

 • Time / Civilisation & culture / Communication / Interaction

VOCABULARY

 • Punctuation marks / Disabilities / Space / Planets / 'Book' words & collocations

LANGUAGE FOCUS

 • Past Simple - verb ‘to be' - regular & irregular verbs

LEARNING

FOCUS ON LISTENING

STRATEGIES

 • Using titles and pictures to guess content / Activating background knowledge / Focusing on task while listening / Ignoring redundancy

LINKS

 • Science / Literature / History / Art

READING

 • An article about the Braille system / An article about a space mission / Interviews with authors

LISTENING

 • An extract from a radio programme about famous people / A space news programme

SPEAKING

 • Famous people of the past / An imaginary mission in space / Important moments in my life

WRITING

 • My life line
UNIT 8
TOMORROW AND
... BEYOND!

page 109
Lesson 1
Travel Plans!
page 110
Lesson 2
Good for you!
page 115
Lesson 3
In the year 2525!
page 119

FUNCTIONS

 • Talking about future plans & intentions / Making predictions

THEMES

 • Time / Place / System

VOCABULARY

 • Travelling / Life in the future / Star signs

LANGUAGE FOCUS

 • Ordinal numbers / Present Continuous for future plans / 'Be going to' for future plans and intentions / Simple Future for predictions

LEARNING

FOCUS ON LEARNING NEW GRAMMAR

STRATEGIES

 • Making grammar rules / Using grammar tables and appendices

Contents Think TEEN


LINKS

 • Geography / History / Art / Maths / Science / Religious Education

PROJECT

 • Planning a school trip

READING

 • A diary entry / An article about life in the future / An online poll with teenagers' opinions about horoscopes

LISTENING

 • A telephone conversation about a trip / A radio teenage programme about good intentions / Teenagers talking about their birthdays and star signs

SPEAKING

 • Plans & intentions / What a horoscope says (mediation task)

WRITING

 • A diary entry / A magazine horoscope for a celebrity

UNIT 9 (Review) - IT'S A MASTERPIECE! page 127

FUNCTIONS

 • Describing paintings / Drawing conclusions / Expressing opinions, feelings & preferences / Narrating / Commenting / Putting ideas forward

THEMES

 • Civilisation & culture / Time / System / Communication

VOCABULARY

 • Review

LANGUAGE FOCUS

 • Review

LINKS

 • Art / Music / Information Technology / History / Culture /

PROJECT

 • The story behind a masterpiece

LISTENING

 • Online recorded information about paintings in an e-gallery

READING

 • A notice about an e-project / Teenagers' comments on their favourite paintings

SPEAKING

 • My favourite painting & artist

APPENDICES page 131

QUIZ KEY, 131
SPEAKING APPENDIX, 132
MAPS, 142
GRAMMAR APPENDIX, 145
SELF-ASSESSMENT KEY, 158
IT'S UP TO YOU, 160