Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εικόνα
Μαθηματικά
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ   Κωνσταντίνος Βρυώνης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Σπυρίδων Δουκάκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03
Βασιλική Καρακώστα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Γεώργιος Μπαραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Ιωάννα Σταύρου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
 
ΚΡΙΤΕΣ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ   Δέσποινα Πόταρη, Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτριος Ζυμπίδης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70
Μαρία Λάτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ   Σοφία Στασινοπούλου
Γλυκερία Τσιμούρτου
 
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ EΠΙΜΕΛΕΙΑ   Δημήτριος Μπόντης
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΠ
  Αθανάσιος Σκούρας, Σύμβουλος Α΄ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ   Κλεοπάτρα Μουρσελά, Εισηγήτρια Ι.Ε.Π. ΠΕ08
 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  Ευάγγελος Συρίγος, Ειδικός Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   Ιουλιανή Βρούτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ02
 
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΙΤΥΕ ‘‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’

Το παρόν εκπονήθηκε με την υπ. αρ. 21/16-06-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γεράσιμος Κουζέλης

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Κωνσταντίνος Βρυώνης    Σπυρίδων Δουκάκης    Βασιλική Καρακώστα
Γεώργιος Μπαραλής    Ιωάννα Σταύρου

Μαθηματικά
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ενότητα 1   ενότητα 3
Κεφ. 1 Υπενθύμιση – Α' μέρος
Κεφ. 2 Υπενθύμιση – Β' μέρος
Κεφ. 3 Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα
Κεφ. 4 Οι φυσικοί αριθμοί
Κεφ. 5 Αξία θέσης ψηφίου στους
φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 6 Σύγκριση και διάταξη
στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 7 Στρογγυλοποίηση
στους φυσικούς αριθμούς
1ο επαναληπτικό κεφάλαιο
Κεφ. 13 Οι κλασματικοί αριθμοί
Κεφ. 14 Κλάσματα μεγαλύτερα
της ακέραιης μονάδας
Κεφ. 15 Το κλάσμα ως πηλίκο
διαίρεσης
Κεφ. 16 Ισοδυναμία κλασμάτων –
Απλοποίηση κλασμάτων
Κεφ. 17 Σύγκριση και διάταξη
κλασμάτων
Κεφ. 18 Πρόσθεση και αφαίρεση
κλασμάτων
Κεφ. 19 Πολλαπλασιασμός φυσικού
αριθμού ή κλάσματος
με κλάσμα-Αντίστροφοι
αριθμοί
Κεφ. 20 Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 21 Αναγωγή στην κλασματική
μονάδα
3ο επαναληπτικό κεφάλαιο
     
ενότητα 2   ενότητα 4
Κεφ. 8 Η πρόσθεση και η αφαίρεση
στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 9 Ο πολλαπλασιασμός στους
φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 10 Πολλαπλάσια και διαιρέτες
Κεφ. 11 Κριτήρια διαιρετότητας
Κεφ. 12 Η διαίρεση στους φυσικούς
αριθμούς
2ο επαναληπτικό κεφάλαιο
Κεφ. 22 Συλλογή οργάνωση και
αναπαράσταση δεδομένων
Κεφ. 23 Χαρακτηριστικές τιμές
δεδομένων – Μέση τιμή
Κεφ. 24 Πιθανότητες
4ο επαναληπτικό κεφάλαιο
ενότητα 5   ενότητα 7
Κεφ. 25 Δεκαδικά κλάσματα –
Δεκαδικοί αριθμοί
Κεφ. 26 Διάταξη δεκαδικών αριθμών –
Αξία θέσης ψηφίου στους
δεκαδικούς
Κεφ. 27 Η στρογγυλοποίηση στους
δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 28 Πρόσθεση και αφαίρεση με
δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 29 Ο πολλαπλασιασμός στους
δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 30 Η διαίρεση στους δεκαδικούς
αριθμούς
Κεφ. 31 Η έννοια του ποσοστού
Κεφ. 32 Διαφορετικές εκφράσεις των
αριθμών
5ο επαναληπτικό κεφάλαιο
Κεφ. 36 Μετράω και σχεδιάζω
σε κλίμακες
Κεφ. 37 Προσανατολισμός στον χώρο
Κεφ. 38 Είδη γωνιών
Κεφ. 39 Μέτρηση γωνιών
Κεφ. 40 Είδη τριγώνων ως προς
τις γωνίες
Κεφ. 41 Είδη τριγώνων ως προς τις
πλευρές
Κεφ. 42 Καθετότητα – Ύψη τριγώνου
Κεφ. 43 Συμμετρία
Κεφ. 44 Κύκλος -Μήκος κύκλου
7ο επαναληπτικό κεφάλαιο
     
ενότητα 6   ενότητα 8
Κεφ. 33 Οι αρνητικοί αριθμοί
Κεφ. 34 Γεωμετρικά και
αριθμητικά μοτίβα
Κεφ. 35 Ισότητες και ανισότητες
6ο επαναληπτικό κεφάλαιο
Κεφ. 45 Μονάδες μέτρησης
του μήκους
Κεφ. 46 Γεωμετρικά σχήματα –
Η περίμετρος
Κεφ. 47 Μονάδες μέτρησης
της επιφάνειας
Κεφ. 48 Εμβαδό τετραγώνου,
ορθογωνίου και
ορθογώνιου τριγώνου
Κεφ. 49 Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος
Κεφ. 50 Μονάδες μέτρησης του όγκου
και της χωρητικότητας
Κεφ. 51 Μονάδες μέτρησης της μάζας
Κεφ. 52 Μονάδες μέτρησης του χρόνου
8ο επαναληπτικό κεφάλαιο