Αγγλικά (Γ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή - Magic Book 2 (Εμπλουτισμένο)

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων: «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» με κωδικούς MIS 299506, 299512, 299514. Οι ανωτέρω Πράξεις υλοποιούνται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

magic book 2 STUDENT'S BOOK

εικόνα

 

εικόνα

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Νέες Πο-
λιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της
Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» που υλοποιείται από το Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ιδρυματική υπεύ-
θυνη την καθηγήτρια Β. Δενδρινού, μέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

Ειδικότερα:

 1. Για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμ-
  μάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
  ση», με κωδικό: 01.72.11.04, για την πράξη «Νέες Πολιτικές Ξε-
  νόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής
  σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία – ΑΠ1», Κωδικός MIS 299506 , η οποία
  εντάσσεται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτε-
  ραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
  προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύ-
  γκλισης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ / ΘΕΣΣΑΛΙΑ / ΗΠΕΙ-
  ΡΟΣ / ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ / ΒΟ-
  ΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ / ΚΡΗΤΗ)»
 2. Για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμ-
  μάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
  ση», με κωδικό: 02.72.11.04, για την πράξη «Νέες Πολιτικές Ξε-
  νόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής
  σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία – ΑΠ2» Κωδικός MIS 299512 , η οποία
  εντάσσεται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτε-
  ραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
  προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Στα-
  διακής Εξό
 3. Για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμ-
  μάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
  ση», με κωδικό: 03.72.11.04, για την πράξη «Νέες Πολιτικές Ξε-
  νόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής
  σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία – ΑΠ3» Κωδικός MIS 299514 , η οποία
  εντάσσεται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτε-
  ραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και
  προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Στα-
  διακής Εισόδου (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ / ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)»
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εικόνα

 

 

  εικόνα


Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου:

Βασιλική Δενδρινού

 

Επιστημονική Επιμέλεια
και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου:

Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη

 

Συγγραφική ομάδα

Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Μέλη Δ.Ε.Π., Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Θωμάς Ζαπουνίδης
Ιωάννα Ζιάκα
Κατερίνα Καϊκτσή
Βάνα Κουταλακίδου
Χρύσα Λασκαρίδου
Νίκος Τσιαδήμος
Εκπαιδευτικοί ΠΕ06,
3ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου,
Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Α.Π.Θ.

 

 

Συνεργάτες δημιουργίας υλικού:

Catherine Moss
Lisa Murray

 

 

Σκιτσογράφος-Γραφίστας:

Αλέξανδρος Ταγαρίδης

 

Μουσική επιμέλεια-Σύνθεση:

Βασιλική Κωνσταντίνους

Μουσικοί:

Δημήτρης Θωμάς – Τύμπανα

Παναγιώτης Έντβιν Παναγιώτη - Φλάουτο,
φλογέρα soprano, φλογέρα sopranino

Κων/νος Παπαγιαννίδης - Ούτι, λαούτο, μαντολίνο

Σπυρίδων Φιλιππίδης - Κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο

 

Διόρθωση κειμένων:

James Milton

 

Γραμματειακή υποστήριξη:

Mona Siksek

 

Ηχολήπτης/studio:

Polytropon (Αθανάσιος Καζαντζής)

 

Φυσικοί ομιλητές στα ηχητικά αρχεία:

Robert Alcock
Edgar Joycey
Joanne Nikolaidis
Nicola Rehling
Chrissie Taylor

 

Τραγουδούν οι:

Κυβέλη Κάππου
Σίσσυ Νικολαΐδου
Γιώργος Τσιβρανίδης
Θοδωρής Τσιβρανίδης
Evelyn Charalabides

 

ISBN: 978-618-80593-5-1

 

 

 

 

Explanation of symbols


Listening activity icon

Discovering activity icon
Listening activity Discovering activity

Writing activity icon

Matching activity icon
Writing activity Matching activity

Drawing activity icon

Numbering and counting activity icon
Drawing activity Numbering and
counting activity

Speaking activity icon

Playing activity icon
Speaking activity Playing activity

Singing activity icon

Group activity icon
Singing activity Group activity

 

 

Table of Contents

Magic
Letterland
index
   
Aa 11
Bb 11
Cc 10
Dd 14
Ee 16
Ff 12
Gg 15
Hh 12
Ii 15
Jj 16
Kk 13
Ll 13
Mm 17
Nn 17
Oo 10
Pp 18
Qq 18
Rr 19
Ss 19
Tt 14
Uu 20
Vv 20
Ww 21
Xx 21
Yy 22
Zz 22
   
ee 23
ey 23
ch 24
sh 24
   
ABC 25
9 Pre-Unit: WELCOME TO THE MAGIC LETTERLAND
27 Unit 1:   KELLY
  27   Lesson 1: Come and play!
  31   Lesson 2: A magic key!
  34   Lesson 3: We're pirates!
37 Unit 2:   CAPTAIN COOK
  37   Lesson 1: The magic map
  41   Lesson 2: On the big island
  44   Lesson 3: The dragon's house
47 Unit 3:   THE ANT AND THE CRICKET
  47   Lesson 1: It's summer
  51   Lesson 2: Autumn's here!
  54   Lesson 3: It's winter
57 Unit 4:   THE WEASEL AND THE MOLE
  57   Lesson 1: In the cellar
  61   Lesson 2: Time for lunch
  64   Lesson 3: The right kind of food
67 Unit 5:   THE ANIMAL SCHOOL
  67   Lesson 1: School is fun
  71   Lesson 2: Lessons at the animal school
  74   Lesson 3: A bright world
77 Unit 6:   THE EMPEROR'S NEW CLOTHES
  77   Lesson 1: Nothing looks right
  81   Lesson 2: The emperor's special
  84   Lesson 3: At the festival
87 Unit 7:   ARTHUR AND HIS FAMILY
  87   Lesson 1: Play with me
  91   Lesson 2: We can't find Arthur!
  94   Lesson 3: My favourite place
97 Unit 8:   DAEDALUS AND ICARUS
  97   Lesson 1: The palace of Minos
  101   Lesson 2: In prison
  104   Lesson 3: Icarus in the sea
107 Unit 9:   PLANET RECYCLON
  107   Lesson 1: In the forest
  111   Lesson 2: The green planet
  114   Lesson 3: Help the planet
117 Unit 10:   THE MAGIC ISLAND
  117   Lesson 1: Be kind
  121   Lesson 2: Love for people
  124   Lesson 3: Magic Gameland!
εικόνα

Magic Letterland

 

 

Welcome to the Magic Letterland!

 

 

image

 

 

 

 

Magic Letterland

Magic LetterlandMystery game - Sherlock Holmes and the mystery of the lost alphabet

 

 

cat

A cat on a computer
looking at the clock,
at the clock.
Cuckoo cuckoo
looking at the clock!

cat

cat

computer
computer

Trace the letters with your fingers.

C c

 


octopus on orange

An octopus on the orange,
orange, orange, octopus!
An octopus on the orange,
orange octopus!

octopus
octopus

orange

orange

Trace the letters with your fingers.

O o

 

Magic Letterland

 

 

apple

An ant on the apple,
an ant on the apple,
an ant on the apple
goes crunch, crunch, crunch!
Crunch, crunch, crunch,
crunch, crunch, crunch!


a
nt

ant

apple
apple

Trace the letters with your fingers.

A a

 

bear

A bear on the ball,
goes boom, boom, boom!
A bear on the ball,
goes boom, boom, boom,
boom, boom!

bear
bear


b
all

ball

Trace the letters with your fingers.

B b

 

Magic Letterland

 

 

fish

A family of fish, of fish,
in a fancy fishbowl,
a family of fish!

 

fish

fish

fishbowl
fishbowl

Trace the letters with your fingers.

F f

 

hare

Hi little hare, hi little hare
with a hat on your head!
Hop, little hare! Hop, little hare!
Hop, hop, hop, hop!
Hop, little hare!

hare
hare

hat

hat

Trace the letters with your fingers.

H h

 

Magic Letterland

 

 

kangaroo

A kangaroo, a kangaroo,
a kangaroo with a kite
goes kick, kick, kick!
Goes kick, kick, kick!

kangaroo

kangaroo

kite
kite

Trace the letters with your fingers.

K k

 

lion

A lion and a lizard
lick their lips!
A lion and a lizard
lick their lips!
They lick their lips!

lion
l
ion
lizard

lizard

Trace the letters with your fingers.

L l

 

Magic Letterland

 

 

 

tiger

A tiger on the telephone,
on the telephone,
on the telephone.
A tiger on the telephone
talking all the time.
tick-tock, tick-tock,
talking all the time!

telephone
telephone


tiger tiger

Trace the letters with your fingers.

T t

 

dog

A dog at the door
goes round and round,
round and round
all day long...

dog
dog

door

door

Trace the letters with your fingers.

D d

 

Magic Letterland

 

 

 

gate

Gate, gate, gate,
the gate of the garden
is great!
Great, great, great,
the gate of the garden
is great!


gate
gate

garden
garden

Trace the letters with your fingers.

G g

 

indian

An Indian in the igloo
dancing all around...
Dancing, dancing,
dancing all around!

Indian
Indian

igloo
igloo

Trace the letters with your fingers.

I i

 

Magic Letterland

 

 

elephant

An egg on the elephant,
on the elephant,
on the elephant!
An egg on the elephant
is rolling down,
rolling down.

 

egg

egg

elephant
elephant

Trace the letters with your fingers.

E e

 

jam

Jam in the jar,
in the jar,
jam in the jar,
yum, yum, yum!


j
am
jam

jar

jar

Trace the letters with your fingers.

J j

 

Magic Letterland

 

 

nest

The nut near the nest
makes a funny noise!
A funny noise!
Makes a funny noise!
Noise, noise,
noise, noise!
A funny noise!


n
ut

nut


nest
nest

Trace the letters with your fingers.

N n

 

monkey

The mouse makes
the monkey mad,
the monkey mad,
makes the monkey mad!
The mouse makes
the monkey mad.
Mad, mad, mad,
...makes the monkey mad!m
ouse

mouse

monkey

monkey

Trace the letters with your fingers.

M m

 

Magic Letterland

 

 

penguin

A penguin in the park
playing in the dark,
dark, dark, dark,
α penguin in the park!

penguin penguin

park
park

Trace the letters with your fingers.

P p

 

queen

A queen under the quilt,
a queen under the quilt.
It's freezing cold; come quick!
Quick, quick, quick,
under the quilt!

queen
queen

quilt
quilt

Trace the letters with your fingers.

Q q

 

Magic Letterland

 

 

rabbit

A rabbit in the room,
with a big, big broom!
Broom, broom,
a rabbit in the room!


rabbit

rabbit

room
room

Trace the letters with your fingers.

R r

 

seal

A seal in the sea,
a seal in the sea,
a seal in the sea
singing all day long!
All day long,
singing all day long!

sea


seal

seal
s
ea

Trace the letters with your fingers.

S s

 

Magic Letterland

 

 

umbrella

Under the umbrella!
Run! Run! Run!
Under the umbrella,
let's have some fun!
Fun, fun, fun, fun!
Under the umbrella,
let's have some fun!

umbrella
umbrella

Trace the letters with your fingers.

U u

 

vase

A violet in the vase,
a violet in the vase.
Oh, velvet violet!
A violet in the vase.

violet
violet

vase
vase

Trace the letters with your fingers.

V v

 

Magic Letterland

 

 

waves

Waves, waves,
watch the waves,
watch the waves
from the window!
Wow! Listen to the wind,
listen to the wind
going woooooooo!w
ave wave

window
window

Trace the letters with your fingers.

W w

 

fox

A fox on a box
is wearing a tux!
Look at the fox
wearing the tux!


fox
fox

box

box

Trace the letters with your fingers.

X x

 

Magic Letterland

 

 

yoghurt

Yoghurt, yoghurt,
yellow yoghurt!
Yoghurt, yoghurt,
yum, yum, yum!


yoghurt
yoghurt

yellow
yellow

Trace the letters with your fingers.

Y y

 

zoo

A zebra in the zoo,
a zebra in the zoo,
playing the kazoo!
Zoo, zoo, zoo,
zoo, zoo, zoo,
playing the kazoo!

zoo
z
ebra

zebra zoo

Trace the letters with your fingers.

Z z

 

Magic Letterland

 

 

cheeky mouse

Hello, cheeky mouse!
You are so sweet
with the cheese
in your teeth!
Hello, cheeky mouse!
Hello, cheeky mouse!

cheese

cheeseteeth
teeth

Trace the letters with your fingers.

ee

 

monkey

A monkey with a key,
with a key,
hello, little monkey!
A monkey with a key!

monkey
monkey


key
ball

Trace the letters with your fingers.

ey

 

Magic Letterland

 

 

cheese, chips, dips

Cheese and chips
and tasty dips!
Tasty dips with
cheese and chips!
Cheese and chips,
cheese and chips,
cheese and chips
and tasty dips!

cheese

cheese


ch
ips
chips

Trace the letters with your fingers.

ch

 

ship

A shell in a shoe
on a ship!
A shell in a shoe,
sh, sh, sh!

shell

shell


sh
oe

shoe

Trace the letters with your fingers.

sh

 

Magic Letterland

 

Listening activity
Singing activity

 

Listen to the alphabet song.

Listening
This text will be replaced
Credits
Aa  Bb  Cc  Dd  Ee
Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll  Mm  Nn  Oo  Pp
Qq  Rr  Ss  Tt  Uu
Vv  Ww  Xx  Yy  Zz

 

Magic Letterland

 

 

image