Αγγλικά ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
ΕικόναAΓΓΛIKA ΣT´ ΔΗΜΟΤΙΚΟY

Βιβλίο μαθητή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Εφραιμίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ6
Ελένη Ζώη- Ρέππα, Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ6
Φιλίτσα Φρουζάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ6
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ελένη Μανωλοπούλου-Σέργη, Σχολ. Σύμβουλος
Διονυσία Παπαδοπούλου, Σχολ. Σύμβουλος
Ελένη Ζωγράφου, Εκπαιδευτικός ΠΕ6
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Μαριάνθη Βουτσά, Εικονογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Σωτήριος Καραούλιας, Εκπαιδευτικός ΠΕ6
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Κλεοπάτρα Κοσοβίτσα- Βαρελά, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Μιχαήλ Λεβής ΑΕΔΕΝ. ΑΕ
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε
Στην επεξεργασία του υλικού συνεργάστηκε ο κ. Θανάσης Πυργαρούσης
Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο»
  Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Τύπας
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
   
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ελένη Εφραιμίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ6

Ελένη Ζώη-Ρέππα, Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ6

Φιλίτσα Φρουζάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ6ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Μιχαήλ Λεβής Α.Ε. logo.jpg


Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

AΓΓΛIKA ΣΤ´ ΔΗΜΟΤΙΚΟY

Βιβλίο μαθητή

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Table of Contents

UNIT 1: Our Multicultural Class

Crosscurricular notions

Communication, Culture, Interaction, Information, Multiculturalism, Tradition, Similarities and Differences

Related subjects

Science, Computer Science, Mathematics, Geography, History

Project

A report about a European project

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read maps and reports about countries; can talk about countries and school subjects; can listen to pupils talking about school projects; can write reports about countries and people's everyday activities; can express habits, routines and present situations

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

Meeting the Newcomers

Reading: Ss' reports about their country

Reading for gist; Reading for specific information

Speaking: asking and answering about nationalities and habits

Writing: Filling-in a diagram about what pupils do in schools in Greece and in Great Britain

Describing habits and routines;

Giving personal information

Present Simple

Adverbs of frequency

Words related to nationalities, countries, landforms/geography

2

At the school lab

Listening to a conversation at the school lab; Listening for gist and specific information

Speaking: A Game: Charades

Writing: Mr Badluck's day

Describing present situations;

Exchanging ideas

Present Continuous

Words related to school subjects, activities, facilities

3

A Geography Project

Reading: a report

Writing a report and editing a text

Talking /writing about a report;

Paragraphing

Simple Present Tense

Vocabulary about countries, nationalities, geography


UNIT 2: Going shopping

Crosscurricular notions

Organization, Categories, Decision Making, Reasoning, Information

Related subjects

Mathematics, Computer Science, Internet, Poetry, Health Education, Consumer Education, Citizenship

Project

An on-line order

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read a supermarket flyer, a canteen menu, an internet site, a receipt; can listen to people talking in supermarkets and department stores; can talk and write about shopping goods, prices and online orders

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

At the supermarket

Reading: a supermarket flyer, a school canteen menu, an internet site

Reading to locate specific information;

Reading for gist

Listening: A dialogue at the supermarket

Speaking: Role play of shopkeepers/assistants and customers

Writing: What to buy at the school canteen

Expressing quantity

Countable, uncountable nouns, a/an, some, any, how much, how many

Words related to containers, units of weight, size, shape, shopping goods etc.

2

At the mall

Listening: a dialogue in a department store;

Listening for specific information

Reading: a Receipt

Speaking: Class-work: The fashion show; The school bazaar

Writing: a poem describing a favourite thing using the senses

Describing senses

Expressing quantity

Verbs of senses: it looks, it feels, it tastes etc.

a little/little, a few/few

Order of adjectives

Words related to colours, material, size etc.

3

E-shopping

Reading: an internet site

Writing: a toy order

Ordering and buying goods

Filling an online order

Words related to toys, goods etc.


UNIT 3: Imaginary creatures

Crosscurricular notions

Similarities and Differences, Self-Awareness, Information, Communication, Culture

Related subjects

Mythology, Literature, Theatre Education

Project

Act out a scene from Midsummer Night's Dream

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read an acrostic poem, a literature extract, reports about creatures and monsters; can talk and write about people's appearance and personality; can listen to a ghost story; can use adjectives and adverbs

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

Old and Modern Creatures

Reading: An acrostic poem, a literature extract.

Reading about monsters and creatures

Reading for gist, understanding text cohesion and completing gaps

Speaking: Talking about fairy-tale heroes

What am I like? Talking about people's appearance and personality

Writing: Filling-in ID cards

Writing about the appearance of monsters / creatures and comparing them

Describing and comparing people and things

Describing people's personality

Comparisons of adjectives (comparative, superlative), irregular adjectives, opposites, opposites with suffixes

Words related to fairy tales, heroes, monsters

Adjectives describing characteristics, personality and skills

2

Do you believe in ghosts?

Listening: a ghost story in play form

Listening for gist

Reading: The Monster Quiz

Speaking: A Game: Do it our Way

Describing and comparing people and things

Comparisons of adjectives (as/as, not so as)

Comparison of adverbs

Words describing a place and a house.

3

Classroom theatre

Reading: a literature extract

Shakespeare's play: Midsummer Night's Dream

Project: Perform a Scene from "Midsummer Night's Dream"

Adapting, preparing and acting out a scene from a play

Words related to theatre performance


UNIT 4: The history of the aeroplane

Crosscurricular notions

Time and Place, Information, Interaction, Communication, Culture, Progress, Change

Related subjects

Science, Mythology, History, Environmental Education, Career Guidance, Poetry, Arts and Craft

Project

Poems, paintings, pictures and information about the fall of Icarus

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read emails and attached files, a poem & biographies of inventors; can talk and write about paintings, biographies and poems; can talk about events in the past; can use linking words

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

A Day at the Museum

Listening: the myth of Daedalus and Icarus

Reading: e-mail messages and attached files, museum worksheets

Reading for specific information / for gist

Speaking: Role-play: Talking about Icarus and the Wright Brothers

Mediation: Από τη Γη στη Σελήνη

Talking about events in the past

Past simple, Regular and Irregular verbs (affirmative, interrogative, negative)

Words related to planes and flights

2

An air-pocket

Listening: a dialogue about an air-pocket

Listening for gist, for specific information

Reading: Information about types of planes

Information about Igor Sikorsky

Speaking: Talking about the missing luggage

Writing: a biography

Narrating past events.

Past Continuous (talking about interrupted past states, narrating past events)

Linking words: when, as, after that, while, then, later, first, second, finally

Words related to planes and forces of flight

3

The Fall of Icarus

Reading: a poem about the fall of Icarus

Speaking: about a painting

Writing: a poem

Describing paintings and pictures

Revision of tenses taught


UNIT 5: Travelling through time

Crosscurricular notions

Communication, Culture, Information, Multiculturalism, Internet, Tradition, Similarities and Differences

Related subjects

Music, History, Local History, Road Safety

Project

A Museum Leaflet

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read a diary, a museum leaflet, lyrics of songs; can talk about the past/habits in the past/memories; can ask for/give information or directions; can talk about transportation; can listen to a song, a museum guide; can write an informal letter

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

Diaries

Reading: a questionnaire, diaries, lyrics of songs, a museum leaflet, street maps, transportation rules and signs

Reading for specific information

Speaking: Talking about present and past habits

Listening to the song: "Yesterday"

Writing: use a photo to write about the past

Expressing Present and Past habits

Used to

Words related to clothes and hair styles

2

Trans-portation

Listening: a museum-recorded message and a museum guide

Listening for specific information

Listening for gist

Speaking: Visiting the museum: giving information and street directions

Reading: Recognizing signs and rules on trains & buses

Writing: a list of rules and signs for trains and buses

Writing an informal letter

Asking for directions and information;

Giving directions and information;

Familiarization with the layout of informal letters;

Paragraphing

Expressions and words related to asking for and giving information and directions

Words related to means of transport

Set phrases and expressions for letter writing

3

The Museum Leaflet

Reading: a museum leaflet

Project: A Museum Leaflet

Talking /writing about the Transport Museum Leaflet

Words related to museum visits


UNIT 6: Me, myself and my future job

Crosscurricular notions

Self-Awareness, Personal Development, Information, Communication, Interaction, Change, Progress, Reasoning

Related subjects

Career Guidance, Citizenship

Project

A job profile

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read job profiles, job advertisements, safety rules at work, a job interview questionnaire, can talk about skills/abilities, interests, personal traits, future careers and a job interview; can express ability, possibility, permission, advice, predictions, promises, warnings, requests, offers; can listen to professionals at work, can write new year resolutions, safety rules and job profiles

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

Talking

about jobs

& careers

Reading a self esteem quiz, job advertisements, job profiles;

Reading for specific information

Speaking: A telephone dialogue: Asking for and giving job information;

Talking about pupils' interests, skills/abilities, future jobs

Expressing ability, permission, possibility

Modal verbs: can, may, should

Words related to personal traits, skills/abilities, school subjects

2

What do they do?

Listening: A dialogue: What do they do? Guessing people's jobs;

Listening for specific information

Speaking: Talking about pupils' interests, skills/abilities, goals

Talking about safety rules

Reading: Safety rules at work

Giving advice, expressing prediction, warning, promise, offer, decision on the spot, intention

Future tense: will, going to

Words related to skills/abilities, school subjects, safety rules

3

What the future holds for you

Reading: a job questionnaire

Speaking: Talking about future jobs

Project: A job profile

Expressing prediction

Words related to jobs, skills, abilities etc.


UNIT 7: Share your experiences

Crosscurricular notions

Sports, Olympic Spirit, Information, Communication, Progress, Team Spirit, Differences & Similarities

Related subjects

Physical Education, Citizenship, Environmental Education, Theatre Education

Project

A poster about your personal record

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read a questionnaire, newspaper extracts and a poster; can talk about swimming styles, theatre shows, world and Olympic record and past experience connected to the present; can listen to a radio programme; can write a report about a Paralympics Champion, a page of the class book of records and about personal records

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

Famous

Record

Holders

Reading: A questionnaire: Share your experiences

Newspaper reports: "Famous record holders"

Reading for specific information

Speaking: Talking about swimming styles; The hot air balloon competition: Talk about what you have done in your life so far; Let's play: Have you ever…?

Describing past experiences;

Comparing general experiences and events that happened at a specific time

Present Perfect Simple

Present Perfect vs. Past Simple

Words related to sport events

Words related to performances and theatre

2

Top Stories on the Radio

Listening: A radio programme: "Top stories"

Listening for gist / Listening for details

Speaking: Interview with a famous Paralympics champion

Act out a dialogue: What have you been doing?

Writing a page for the class book of records;

Writing a report about a champion to appear in the local newspaper

Mediation: a newspaper extract about K. Fykas

Expressing duration

Present Perfect Continuous

The use of for and since

Words related to world records

3

Going for the Gold

Reading: a poster: a great opportunity for students

Speaking: Talking about accomplishments and personal bests

Project: A poster about your personal record

Expressing experience and achievement

Words related to personal bests and achievements


UNIT 8: Blow your own trumpet

Crosscurricular notions

Information, Communication, Culture, Personal Safety, Stereotypes, Conflict

Related subjects

Music, Consumer Education , Mathematics, Citizenship

Project

An advice letter

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read a music festival leaflet, a magazine article about pocket money; can talk about musical instruments, festivals, money, personal safety, how to express something likely to happen now or in the future, how to express something impossible or unlikely to happen now or in future, how to give advice; can listen to different musical instruments, a song about money, people talking about what they would spend their money on; can write an e-mail about a museum of musical instruments and a letter to a magazine advice page

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

Harmony, Melody and Rhythm

Reading a leaflet about Music Education Series;

Reading a leaflet about festival activities;

Reading for gist / for specific information

Speaking: Talking about the story of the Little Red Riding Hood;

Persuading a friend to choose a festival

Writing: an email: the museum of folk instruments

Talking about events that depend on a condition;

Expressing possibility/ probability

Type1 Conditional sentences

Words related to music, concerts, festivals, events

2

Feel the Rhythm

Listening: A song: A rich man's world

Listening to a dialogue on how you would spend your money;

Listening for specific information

Reading: A magazine article about pocket money and pester power

Speaking: Talking about what you would spend your money on

Writing: A class survey: how Ss spend their pocket money

Expressing imaginary situations

Type 2 conditional sentences

Words related to money

3

The Problem Page

Reading: a letter from a problem page magazine

Speaking: talking about children's problems

Project: An advice letter

Asking for and giving advice

Paragraphing

Words and set phrases related to letter writing: greeting, opening and closing paragraphs, singing off


UNIT 9: Earth Day everyday

Crosscurricular notions

Information, Communication, Culture, Time and Place

Related subjects

Environmental Education, Science, Literature, Art, Geography, Biology

Project

Acting: The Awful 5

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read a questionnaire, an earth day story and a play about pollutants; can talk about pollution, endangered species and protection of the environment; can understand activities that happened before another action in the past; can listen to a presentation about endangered species; can write e-mails about environmental problems and a poster; can express the result of an action or a situation

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

An Earth Day Story

Reading: A story: An Earth Day Story

Reading for gist/ reading for specific information; making inferences

Speaking: Asking about events;

Giving advice about the protection of the environment

Writing: write an e-mail about a day trip to the beach

Sequencing past actions

Past Perfect Simple

Words related to environment

2

Save the

Endangered

Species

Listening: a presentation at an environmental centre

Listening for gist / for Specific Information.

Speaking: Information gap: Talking about endangered animals

Writing: e-mails about an Environmental centre and about endangered animals

Making a poster about the environment

Expressing result and deduction;

Expressing reason

Clauses of Reason

Clauses of Result

Words related to animals

3

The Awful 5

Reading: A part of a play: "The Awful Five"

Project: Acting: The Awful Five

Improvising

Words related to pollution

Words related to setting up part of a play


UNIT 10: Time for fun

Crosscurricular notions

Culture, Communication, Self-Awareness, Information, Organisation

Related subjects

Art and Literature

Project

A Film Review

Self-assessment

(Can-do statements)

Can read a questionnaire, an article about James Bond, signs and notices, film reviews; can talk about films and books; can listen to dialogues about films and books; can write an e-mail about a book, a poster, signs and notices and a film review; can express suggestions and can emphasize the action rather than the doer

LESSON

SKILLS / STRATEGIES

LANGUAGE (Functions)

LANGUAGE

(Structures/Lexis)

1

The Different

Faces of a

Super Spy

Reading: A questionnaire;

An article about James Bond;

Reading signs and notices;

Reading for gist; Reading for specific information

Speaking about films and books

Writing an e-mail about a book

Making a poster

Writing signs and notices

Emphasizing actions

Simple Present Passive

Words related to films and books

2

The Film Festival

Listening: Listening to a dialogue about going to the cinema

Listening for specific information

Speaking: Making /responding to suggestions about going to the cinema

Mediation: an e-mail: information about a book

Describing films / books;

Talking about one's feelings;

Expressing suggestions; responding to suggestions

Expressions of preference

..ing/ed Adjectives

adjectives to describe films and books

adjectives to describe feelings

3

A Film Review

Reading: an outline of a film review

Project: A Film Review

Describing a film

Words related to writing a film review


Appendix I

It's your choice!

Appendix II

Resource materials

Appendix III

Grammar

Appendix IV

Irregular verbs

Appendix V

Vocabulary list

Appendix VI

MapsΑ. Εισαγωγή για το μαθητή

Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια,

Η Αγγλική είναι η γλώσσα που μπορείς να χρησιμοποιείς για επικοινωνία σε περιβάλλοντα όπου δεν ομιλείται η μητρική σου γλώσσα. Είναι δηλαδή μια σύγχρονη γλώσσα την οποία υιοθετούν πολίτες από όλες τις γωνιές του πλανήτη για να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, εμπειρίες και γνώσεις, γραπτά ή προφορικά. Είναι με άλλα λόγια γλώσσα - 'εργαλείο' που χρησιμοποιείται στην πραγματική ζωή αλλά και στην εικονική πραγματικότητα, δηλαδή στο διαδίκτυο. Από εκεί μπορείς να αντλείς πληροφορίες αλλά και να ανταλλάσεις γραπτά μηνύματα, καθώς και να συμμετέχεις σε κουβεντούλες σε πραγματικό χρόνο με συμμαθητές και συμμαθήτριες σου από όλον τον κόσμο. Η εκμάθησή της Αγγλικής γλώσσας λοιπόν είναι αναγκαία και απαραίτητη στην εποχή μας.

Το βιβλίο που έχεις στα χέρια σου έχει στόχο να σε βοηθήσει να βελτιώσεις τις γνώσεις που έχεις ήδη αποκτήσει αλλά και να οικοδομήσεις νέες γνώσεις όχι μόνο για τη γλώσσα αλλά και για τον κόσμο γύρω σου. Γι' αυτό η συγγραφή του βιβλίου στηρίχτηκε όχι μόνο στους γραμματικούς κανόνες και τις λεξιλογικές ασκήσεις αλλά και σε γνώσεις που έχεις ή που αποκτάς μέσα από όλα τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Άλλωστε, όπως έχεις κιόλας συνειδητοποιήσει, δεν μαθαίνουμε απλά απομνημονεύοντας και επαναλαμβάνοντας μηχανικά, αλλά κατανοώντας και αναλύοντας τις πληροφορίες που παίρνουμε με κάποιον τρόπο από το περιβάλλον μας μέσω της Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, επειδή δεν μαθαίνουμε μόνο όταν βρισκόμαστε στο σπίτι, στο σχολείο ή σε κάποια βιβλιοθήκη μόνοι μας, αλλά και όταν συνεργαζόμαστε σε ομάδες, με άλλα άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς μαθησιακούς στόχους, το βιβλίο περιέχει πολλές ομαδικές δραστηριότητες.

Ο σχεδιασμός του βιβλίου της Αγγλικής γλώσσας βασίστηκε σε βιώματα που έχουν παιδιά της ηλικίας σου και προτείνει τη συνεχή συνεργασία με τους συμμαθητές σου. Έτσι, στις ενότητες του βιβλίου θα βρεις δραστηριότητες που πρέπει να

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας ομάδας ή σε συνεργασία με κάποιο/α

συμμαθητή/τριά σου, με σκοπό να επικοινωνήσετε

με εργαλείο την Αγγλική γλώσσα. Θα χρειαστεί λοιπόν κάποιες φορές να διαβάσεις ένα κείμενο και να το σχολιάσεις με τους συνεργάτες σου ή, ακόμη, να γράψετε και να βελτιώσετε μαζί μια διαφήμιση, ένα γράμμα, να συνθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πάρετε αποφάσεις για κάποιο ζήτημα κλπ. Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο της Αγγλικής γλώσσας θα βρεις τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τις έννοιες που διατρέχουν την κάθε ενότητα στην πρώτη σελίδα της, καθώς και τους μαθησιακούς στόχους που πρέπει να κατακτήσεις στη διάρκεια της διδασκαλίας

  2. Τις στρατηγικές μάθησης και συνεργασίας που θα αναπτύξεις στη διάρκεια της κάθε ενότητας στην πρώτη επίσης σελίδα της

  3. Σχέδια εργασίας (projects) που θα αναλάβεις να πραγματοποιήσεις στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας με τους/τις συμμαθητές/τριές σου

  4. Δραστηριότητες διαφορετικού βαθμού δυσκολίας στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου σου που μπορείς να χρησιμοποιήσεις όταν βρίσκεις πολύ εύκολη ή πολύ δύσκολη κάποια δραστηριότητα μιας ενότητας

  5. Δραστηριότητες διαμεσολάβησης, δηλαδή μεταφοράς του νοήματος ενός κειμένου από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα ή/και το αντίθετο

  6. Δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης, δηλαδή αξιολόγησης της μαθησιακής πορείας σου από εσένα τον/την ίδιο/α.

Τελειώνοντας, μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρονται σ' αυτό, ελπίζουμε το βιβλίο σου να σε βοηθήσει να γνωρίσεις καλύτερα τον τρόπο που μαθαίνεις. Έτσι, σταδιακά θα μπορείς να διαμορφώνεις ο/η ίδιος/α το μαθησιακό σου πρόγραμμα με βάση τις δικές σου ανάγκες και να εδραιώνεις την ανεξαρτησία σου σ' έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται και απαιτεί διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Σου ευχόμαστε να απολαύσεις την πορεία προς τη μάθηση!

Η συγγραφική ομάδα

B. Ο 10-λογος για την αυτονόμηση του μαθητή

Do you want to be an Independent Learner? Then you should…

…know why you're learning English

… develop a learning plan (this plan changes according to your

current needs)

…take part in group-work

…do self-evaluation tests to see what your weak points are

…ask the teacher for information when you need it

…look up words you don't know in a dictionary

…read or listen to a text to get the general idea first

…use the learning strategies in every unit to understand

English and communicate better

…always have in mind who you're writing

a letter or an e-mail to and why

… use books, magazines, the Internet, etc. to find the

information you need