Αγγλικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 

Aγγλικά
Δ΄ Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Αντιγόνη Μπρατσόλη, Εκπαιδευτικός

Αγγελική Διαμαντίδου, τ. Σχολική Σύμβουλος

   
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Χριστίνα Αγιακλή, Σχολική Σύμβουλος

Ελένη Μπιντάκα, Σχολική Σύμβουλος

Τρισεύγενη Γιάνναρη, Εκπαιδευτικός

   
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ανδρέας Κατσαούνης, Σκιτσογράφος - Eικονογράφος

   
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αργυρή Αποστολίδου, Φιλόλογος

   
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος,
Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πέτρος Μπερερής,
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου

   
YΠEYΘYNH ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Άννα Σιγανού, Eκπαιδευτικός

   
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

   
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ACCESS Γραφικές Tέχνες A.E.

 

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

 

 

 

Πράξη με τίτλο:«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Nηπιαγωγείο»

 

 

Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου

Γεώργιος Τύπας

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Αναπληρωτής Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου

Γεώργιος Οικονόμου

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

   
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Aντιγόνη Mπρατσόλη Αγγελική Διαμαντίδου
Εικόνα

 

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

Aγγλικά
Δ΄ Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Contents

LESSON SKILLS LANGUAGE Functions
Unit 1: BACK TO SCHOOL
1. A new student in class

Reading: My new school

Speaking: What's my school like?

Listening: Which one is my classroom?

Writing: Fill in the survey

Describing buildings/rooms

Measuring quantity in numbers

2. My timetable

Reading: Andrew's timetable

Speaking: Find the differences

Listening: What's the day today?

Writing: My timetable

Asking and answering about timetables

3. This is my school

My project: Interview your teachers and talk about your school!

Finding information about your school and making a poster about it

Unit 2: WHAT'S YOUR FAVOURITE HOBBY OR SPORT?
1. My favourite sport

Reading: Basketball or football?

Speaking: Guess the sport

Listening: Which is his/her favourite sport?

Writing: Which sports do you like?

Talking about my favourite sport

2. Have you got a hobby?

Reading: My pen friend, Olina

Speaking: What do you think about this hobby?

Listening: He/she likes…...

Writing: My friend likes…but he/she doesn't like...

Talking about my favourite hobby and my friend's hobby

3. The Olympic Games

My project: Find out about Olympic sports

Compare Olympic Sports between the past and now

Finding information about Olympic sports/famous athletes

Unit 3: THIS IS WHERE I LIVE
1. My country

Reading: Tell me about your country, Andrew

Speaking: Which is this country?

Listening: My penfriend is…..

Writing: He's/She's from… He's/she's……

Asking and answering about nationality

Finding and determining position of buildings on a map

2. My city

Reading: Oxford, England - Athens, Greece

Speaking: Is there a supermarket next to the cinema?

Listening: Greta lives in....

Writing: In my area, there is……….

Describing my village/town/city

Asking and answering about facilities in a city

3. Let's talk about Greece

My project: Find out about a place in Greece

Finding information about places in Greece

Unit 4: TIME
1. Happy Birthday!

Reading: Party invitation

Speaking: When's your birthday?

Listening: What's the time?

Writing: My birthday is in...

Telling the time

Talking about your birthday and about your favourite season

2. What's the weather like?

Reading: What a great party!

Speaking: Finish the phrase

Listening: Sophia's holiday habits

Writing: My holiday habits

Asking about the weather

Describing the weather

Talking about activities typical of months/seasons

3. Weather around the world

My project: Find out about the weather in other parts of Greece and about climate and food, jobs and houses

Write your poem about your favourite season

Describing the weather

Expressing feelings about seasons

Unit 5: HABITS AND CUSTOMS
1. It's only a dream!

Reading: I have a dream

Speaking: Maria never………...

Listening: Sophia's real life

Writing: My habits

Describing daily routines

2. British customs

Reading: Christmas and Halloween!

Speaking: Guess the word

Listening: Bonfire Night

Writing: Christmas in Greece

Describing customs in the UK and other countries

3. Finding out about habits and customs

My project: Find out about customs in Greece and other countries

Describing customs in Greece and other countries on Christmas, Halloween, Easter and other national holidays

 

LANGUAGE Structures/Lexis STRATEGIES/RELATED SUBJECTS
 

There is/There are

Numbers 20-99

School/classroom vocabulary

 

Have got for possession

School subjects

Days of the week

There is/There are, Numbers 20-99

Have got for possession, There is/There are,

Numbers 20-99

School/classroom vocabulary

Focus on Vocabulary

Language, Art, Maths, Music, School Life

 

I like - I don't like...

Vocabulary for sports

 

He/she likes...

He/she doesn't like...

Vocabulary for hobbies

 

Vocabulary for Olympic sports

Focus on Reading

Language, Art, P.E.,

Olympic Sports Studies, Music, History

 

Countries and Nationalities

I'm from……………..

Where are you from?

 

Is there..?/Are there…?

There is…./There are…..

Prepositions and prepositional phrases of place

(next to, between, on the corner of..) /Facilities in a city

There is/There are

Prepositions and prepositional phrases of place

Focus on Listening

Language, Environmental Studies, Art, School Life, History, Music

 

It's…o'clock

It's half past..

It's (a) quarter to/past…

My birthday is in…….,

Weather words/expressions

Present simple for seasonal activities

 

 

Weather words/expressions

Present simple for seasonal activities

Focus on Speaking

Language, Music, Environmental Studies, History

 

Present simple for daily routines

Adverbs of frequency

 

 

Present Simple to describe customs

Adverbs of frequency

Vocabulary for Christmas, Halloween

 

 

Present Simple to describe customs

Adverbs of frequency

Focus on Writing

Language, Art, Maths, Music, School Life, Environmental Studies

 

Contents

LESSON SKILLS LANGUAGE Functions
Unit 6: ANIMALS
1. My pet

Reading: A poem: My dog, Archie

Speaking: Guess the animal

Listening: I want a…….

Writing: My favourite animal: a riddle

Describing animals and talking about their life

2. A visit to the Sea Turtle Rescue Centre

Reading: Learn about the caretta caretta sea turtle

Speaking: Which animal is it?

Listening: Let's find out about the monachus monachus seal

Writing: The carreta caretta sea turtle: some facts

Giving factual information about endangered animals

3. Animals in danger

My project: Find out about endangered animals in Greece or in other parts of the world

Describing endangered animals and giving factual information about them

Unit 7: WHAT ARE YOU DOING?
1. Helping around the house

Reading: Helping in the kitchen

Speaking: What am I doing?

Listening: Jobs in the house

Writing: Remember and write

Asking and answering about on-going actions

2. What do you do?

Reading: My father's and my mother's jobs

Speaking: Places and things

Listening: What are they doing?

Writing: Neil White and my friend's father/mother

Giving factual information about professions

3. Tell me about your job

My project: Interview a professional in your area

Write about an old or endangered job

Asking and answering in search of factual information

Unit 8: AROUND THE CITY
1. At the park

Reading: A school outing at the park

Speaking: School rules

Listening: Can you write a secret message?

Writing: School rules

Talking about rules and regulations

Giving/Following orders or instructions

Giving permission

2. A traffic warden visits our school

Reading: Do you know this traffic sign?

Speaking: My rules

Listening: Find the correct road sign

Writing: My rules

Giving/Following orders or instructions

Giving permission

Talking about obligation

3. Walking in the street

My project: Draw large road signs and find out what they mean/Write road safety advice for pedestrians

Talking about rules and regulations

Giving permission, Talking about obligation

Unit 9: THE SCHOOL PARTY
1. At the supermarket

Reading: At the supermarket

Speaking: What shall we buy for the party?

Listening: Eating healthy

Writing: My healthy menu

Talking about quantity

Shopping

2. Let's make some sandwiches

Reading: Don't fight!

Speaking: Salty or sweet?

Listening: Let's make some pancakes

Writing: Let's make a Spanish omelette

Talking about quantity

Giving cooking instructions

3. Recipes from around the world

My project:Find a recipe from Greece or another country

Talking about quantity

Giving cooking instructions

Unit 10: ENJOY YOUR HOLIDAYS!
1. Our yearbook

Reading: Our yearbook entries

Writing/Speaking: Talk about yourself

Giving information about oneself and one's family

Asking questions to find out personal information

2. "Dairy the fairy"

Listening: Listen and guess

Speaking: Guess the end of the story

Listening for gist

Guessing and developing the ending of a story

Guessing from context

3. Your yearbook

My project: Make a yearbook. Interview your classmates and write about them.

Use photos and make a booklet.

Using descriptive and personal information to write about somebody

Appendix I
Work at your own pace- Δούλεψε στους δικούς σου ρυθμούς  
Appendix II
My grammar corner – Η γωνιά της γραμματικής  
Appendix III
Glossary – Το λεξιλόγιό μου  
Appendix IV
Maps  
Appendix V
Acknowledgements  

 

LANGUAGE Structures/Lexis STRATEGIES/RELATED SUBJECTS
 

Present simple for statement of fact

Have got for description

Animals

 

Present simple for statement of fact

Have got for description

Animals

 

Present simple for statement of fact

Have got for description

Endangered animals

Focus on Grammar

Language, Environmental Studies, Music, History

 

Present Continuous to describe on-going actions

Household chores

 

Present Simple for statement of fact

Present Simple vs. Present Continuous
Jobs

 

Present Simple for statement of fact

Focus on Songs and Games

Language, Environmental Studies, Music, History

 

Imperative for orders

Can/Can't for permission

School rules

 

Can/Can't for permission

Must/mustn't for obligation

Road signs. Traffic regulations

 

Imperative for orders, Must/mustn't for obligation

Can/Can't for permission, Road signs, Traffic regulations

Focus on Group Work

Language, Art, Music, P.E., Road Safety Instruction

 

Countable and uncountable nouns

Some – a/an

Food vocabulary

 

Countable and uncountable nouns

Some – a/an

Imperative for cooking instructions

 

Countable and uncountable nouns

Some – a/an, Imperative for cooking instructions

Focus on Revising

Language, Music, Maths, Environmental Studies, History, Health Instruction

 

Wh- questions, I've got…/I haven't got, I can.../I can't,

I like…/I don't like, Habits, Pets, Sports, Food, Family

 

Present Simple for narration

 

Wh- questions, He/she likes/doesn't like...

He/she has got/hasn't got, He/she can/can't

Habits, Pets, Sports, Food, Family

What I like best about learning English

Language, Environmental Studies, Music, History, Art

Αγαπητά μας παιδιά,

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσει να μιλήσετε και να γράψετε στα Αγγλικά αλλά και να έρθετε σε επαφή με τους πολιτισμούς Αγγλόφωνων και άλλων λαών και να αναγνωρίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν με το δικό μας πολιτισμό. Στο βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά για να ασχοληθείτε με διάφορα θέματα αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχετε αποκτήσει μέσα από άλλα σχολικά μαθήματα, όπως η Γλώσσα, η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Γυμναστική, η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά. Θα εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας αυτές για να φτιάξετε σχέδια εργασίας (projects), συμμετέχοντας σε αυτά ατομικά ή ομαδικά. Θα περάσετε ευχάριστα χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά σε παιχνίδια, τραγούδια και χορό.

Το βιβλίο σας έχει 10 κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο έχει 3 μαθήματα. Στα δυο πρώτα μαθήματα κάθε κεφαλαίου υπάρχουν περιστατικά από τη ζωή μιας ομάδας συμμαθητών στην Δ' τάξη ενός διεθνούς σχολείου. Το τρίτο μάθημα είναι σχέδιο εργασίας σχετικό με το θέμα του κεφαλαίου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα μπορείτε να αξιολογείτε τι έχετε μάθει κάνοντας ένα τεστ, όπου θα βαθμολογείτε εσείς οι ίδιοι τους εαυτούς σας. Ακόμα θα έχετε τη δυνατότητα να γυρίσετε στα παραρτήματα για να μάθετε περισσότερα για τη γραμματική, να γράψετε το βασικό λεξιλόγιο κάθε κεφαλαίου αλλά και να κάνετε πιο εύκολο το διάβασμά σας εφαρμόζοντας τις στρατηγικές μάθησης που αναφέρονται στο εξώφυλλο κάθε κεφαλαίου.

Σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά και Καλή Πρόοδο ελπίζοντας ότι σας προσφέρουμε ένα βιβλίο που θα σας βοηθήσει να μάθετε Αγγλικά αλλά κυρίως να αγαπήσετε αυτή τη γλώσσα και τον πολιτισμό της.

 

Oι συγγραφείς του βιβλίου

 

Εικόνα