[Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου] 

[πηγή: I. Παρίσης, N. Παρίσης, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2010]

εικόνα