Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

EIMAΣTE OΛOI IΔIOI.
EIMAΣTE OΛOI ΔIAΦOPETIKOI

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε τα είδη των ερωτηματικών προτάσεων και να διακρίνουμε τις ευθείες από τις πλάγιες ερωτήσεις στο λόγο το δικό μας και των άλλων, γραπτό και προφορικό.

Θα συνειδητοποιήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον ευθύ και τον πλάγιο λόγο και τους τρόπους με τους οποίους μετατρέπουμε τον ευθύ σε πλάγιο και το αντίστροφο.

Θα κατανοήσουμε τη λειτουργία της κυριολεξίας και της μεταφοράς στο λόγο μας και τη σχέση μεταξύ τους.

Θα δούμε ποιο ρόλο παίζουν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα στις σχέσεις μας με τους άλλους.