Μαθηματικά (B' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Αν ο σταθερός λόγος δύο ανάλογων ποσών x και y είναι ίσος με α, τότε το y εκφράζεται ως συνάρτηση του x από την ισότητα y = αx.
H γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx είναι μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή Ο των αξόνων και έχει κλίση α.
H γραφική παράσταση μιας συνάρτησης της μορφής y = αx + β, β ≠ 0 είναι ευθεία παράλληλη προς την ευθεία y = αx και τέμνει τον αξόνα y'y στο σημείο με τεταγμένη β.
Μια εξίσωση της μορφής αx + βy = γ, με α ≠ 0 ή β ≠ 0 παριστάνει ευθεία.
Όταν δύο ποσά x και y είναι αντιστρόφως ανάλογα, τότε το γινόμενο των αντίστοιχων τιμών τους είναι σταθερό. Αν α είναι η τιμή του γινομένου x • y, το y εκφράζεται ως συνάρτηση του x από τη συνάρτηση

H γραφική παράσταση μιας υπερβολής

βρίσκεται:

  • στο 1ο και στο 3ο τεταρτημόριο των αξόνων, όταν α > 0
  • στο 2ο και στο 4ο τεταρτημόριο των αξόνων, όταν α < 0.

H γραφική παράσταση μιας υπερβολής

έχει:

  • κέντρο συμμετρίας την αρχή Ο των αξόνων.
  • άξονες συμμετρίας τις διχοτόμους των γωνιών των αξόνων, δηλαδή τις ευθείες με εξισώσεις y = x και y = –x.