Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Eμπλουτισμένο)

Αριθμοί

 • Φυσικοί αριθμοί

 • Δεκαδικοί αριθμοί

  • Αξία θέσης
Εικόνα 0 1 2 3 4 ...
Εικόνα 0,1 1,05 80,5 100,2 0,03 ...

Η διαφορετική αξία που αποκτά ένα ψηφίο ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκεται στον αριθμό.

Πράξεις

 • Πρόσθεση

Εικόνα 5 + 3 = 3 + 5 Εικόνα ιδιότητες της πρόσθεσης
Εικόνα (5 + 3) + 7 = 5 + (3 + 7)
 • Αφαίρεση

Εικόνα 7 - 3 = 4 Εικόνα αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης
  4 + 3 = 7
  7 - 4 = 3
 • Πολλαπλασιασμός

Εικόνα 8 · 6 = 6 · 8 Εικόνα ιδιότητες του πολλαπλασιασμού
Εικόνα (8 · 6) · 5 = 8 · (6 · 5)
Εικόνα 8 · (6+5) = 8 · 6 + 8 · 5
Εικόνα 8 · (6 - 5) = 8 · 6 - 8 · 5
 • Διαίρεση

Εικόνα τέλεια Δ : δ = π Εικόνα αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού
  Δ : π = δ
  π · δ = Δ
Εικόνα ατελής Δ = δ · π + υ
Σειρά των πράξεων
 • παρενθέσεις - πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις - προσθέσεις και αφαιρέσεις

Ειδικά Θέματα

 • Διαιρέτες

 • Οι αριθμοί που διαιρούν έναν αριθμό
 • Μ.Κ.Δ

 • Ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες
 • Πρώτοι αριθμοί

 • Αριθμοί με μόνους διαιρέτες το 1 και τον εαυτό τους
 • Παραγοντοποίηση αριθμού

 • Ανάλυση του αριθμού σε γινόμενο πρώτων αριθμών
 • Πολλαπλάσια

 • α, 2α, 3α, 4α, 5α, ...
 • Δυνάμεις

Εικόνα 5α = 5 · 5 · 5 · 5 ·... · 5
  Εικόνα
  α φορές
 • Έκφραση αριθμού με τη βοήθεια δύναμης του 10

 • 6.000.000.000 = 6 · 109

Κλάσματα

 • Κλασματικοί αριθμοί
  ως μέρος του όλου
  ως πηλίκο διαίρεσης

 • Οι αριθμοί που γράφονται Εικόνα (ο αριθμός β Εικόνα 0)

  Τα 3 από τα 5 είναι τα Εικόνα

  3:5 = Εικόνα

 • Ισοδύναμα κλάσματα

 • Εικόνα=Εικόνα=Εικόνα

1η Άσκηση

Δείξε πάνω στην αριθμογραμμή με μια γραμμή τη σωστή θέση για κάθε καρτελάκι.

Εικόνα

2η Άσκηση

Η πρώτη πράξη στη διπλανή κάρτα δηλώνει ότι 17 · 6 = 102. Με αυτή τη βοήθεια πώς μπορείς να υπολογίσεις με τον νου το αποτέλεσμα της δεύτερης πράξης; Να εξηγήσεις τη σκέψη σου.
17 · 6 = 102
17 · 6 = Εικόνα

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3η Άσκηση

Να γράψεις με κλάσμα και με δεκαδικό αριθμό το σκιασμένο μέρος του κύκλου.

Εικόνα

 

 

 

Πρόβλημα

Να γράψετε με την ομάδα σου ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας τα κλάσματα Εικόνα καιΕικόνα και να το λύσετε.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Λύση

 

Απάντηση:.....................................................................................................................