Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic551
Ανακαλύπτουμε τον κανόνα
 
pic23 Τι πρέπει να γνωρίζω για να συνεχίσω ένα μοτίβο;
  α. pic33 Ανακαλύπτουμε τον κανόνα και συμπληρώνουμε τους δείκτες που λείπουν:
  pic552
    Μία και μισή .................... .................... .................... ....................
  pic166 Ποιος είναι ο κανόνας; Εξηγούμε:
  .....................................................................................................................................
  pic553
  Δώδεκα ακριβώς .................. .................. .................. ..................
  pic166 Ποιος είναι ο κανόνας; Εξηγούμε:
  .....................................................................................................................................
  β. pic716pic268 Φτιάχνουμε ένα δικό μας μοτίβο. Μια άλλη ομάδα το συνεχίζει:
  pic554
  ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
Διαχείριση μοτίβου: ανακάλυψη και κατασκευή κανόνα.
bookA
1)
pic268 Τα παιδιά έφτιαξαν γεωμετρικά μοτίβα. Ανακαλύπτουμε τον κανόνα και συνεχίζουμε χρωματίζοντας και σχεδιάζοντας (όπου χρειάζεται):
  pic556

Μικροπείραμα  μικροπείραμα     Μικροπείραμα  μικροπείραμα

2)
Η Στέλλα έφτιαξε ένα αριθμητικό μοτίβο. Οι φίλοι της βρίσκουν τον επόμενο αριθμό:
    pic166 Ποιον κανόνα χρησιμοποίησε το κάθε
παιδί; Παρατηρώ και συμπληρώνω:
pic557
pic166 pic212 Είναι κάποιος από τους κανόνες των παιδιών λανθασμένος; Έχει δώσει η Στέλλα επαρκείς πληροφορίες για το μοτίβο της;
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
Για να συνεχίσουμε ένα μοτίβο πρέπει ν’ ανακαλύψουμε τον κανόνα τον οποίο ακολουθεί.