Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic391
 
Στατιστικά στοιχεία για τους μαθητές του δημοτικού
 
pic23 Σε τι μας χρησιμεύει η γραφική απεικόνιση των δεδομένων, π.χ., με ραβδόγραμμα;
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2001-2002
 
pic392
  α. Μεταφέρω τα στοιχεία του ραβδογράμματος στον παρακάτω πίνακα:
 
ΤΑΞΗ A' B' ...... ...... ...... ......
Αγόρια 53.100          
Κορίτσια 49.100          
Νοεροί υπολογισμοί με αριθμούς ως το 100.000. Ιδιότητες πρόσθεσης - αφαίρεσης.
Αξιοποίηση γραφικής απεικόνισης αριθμητικών δεδομένων.
bookA
β. Εκτιμώ ποια τάξη έχει:
pic122 τα περισσότερα παιδιά: ………………………………...........……….……….……….
pic122 τα λιγότερα παιδιά: …………………............……….……….……….……….……….
  Εξηγώ πώς σκέφτηκα: ........................................................................................................
………………………………...................................……………………………………………………….……….…
………………………………...................................……………………………………………………….……….…
γ. Εκτιμώ σε ποιες τάξεις το σύνολο των παιδιών υπερβαίνει τις 100.000:
………………………………...................................……………………………………………………….……….…
δ. Υπολογίζω με το νου:
pic122 πόσα παιδιά φοιτούν στη ΣΤ΄ τάξη: ……………………………………………………..............................
pic122 πόσα λιγότερα είναι τα κορίτσια από τα αγόρια στην Α΄ τάξη:
………………………………...................................……………………………………………………….……….…
Εργασία
pic142 Με τα στοιχεία του επόμενου πίνακα απαντώ στις ερωτήσεις υπολογίζοντας με το νου:
 
Δάσκαλοι σε δημόσια σχολεία
(σχολικό έτος 2001-2002)
pic394
α. Πόσοι συνολικά δάσκαλοι εργάζονται στα δημόσια σχολεία της Ελλάδας;
………………………………………………..........
………………………………………………..........
β. Πού εργάζονται περισσότεροι δάσκαλοι; Στις αστικές ή στις μη αστικές περιοχές; Πόσοι περισσότεροι;
………………………………………………..........
………………………………………………..........
Συμπέρασμα
Η γραφική απεικόνιση των δεδομένων μάς επιτρέπει να κάνουμε συγκρίσεις και να διατυπώνουμε συμπεράσματα.