Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
pic212
Τα παιδιά σχεδιάζουν και μετρούν
 
pic23Πόσα δεκαδικά ψηφία μπορεί να έχει ένας δεκαδικός αριθμός;
  α) pic33 Τα παιδιά σχεδιάζουν ευθύγραμμα τμήματα και μετρούν το μήκος τους.
      pic213
    pic142 Μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέει ο Σαλ; Ποιο μπορεί να είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος του Σαλ;
Απαντούμε και εξηγούμε: ...................................................................................................
.........................................................................................................................................
  β) Παρατηρώ το γαλλικό μέτρο και απαντώ:
pic214
  pic142 Ποιο έχει το μεγαλύτερο μήκος; Επιλέγω με pic216:
  • το ένα δεκατόμετρο; pic114 • το ένα εκατοστόμετρο pic114 ή • το ένα χιλιοστόμετρο; pic114
  γ) Γενικεύω: Ποιο παιδί κρατάει την κάρτα με τη μεγαλύτερη αξία; ………………
  pic215 pic142 Διατάσσω τους αριθμούς που δείχνουν οι κάρτες των παιδιών
_______< ________<_______
Δεκαδικοί αριθμοί με τρία δεκαδικά ψηφία: σύγκριση-διάταξη-παρεμβολή-αριθμογραμμή.
bookA
Εργασίες
1) Παρατηρούμε το σχέδιο και συμπληρώνουμε:
  pic218 pic142 Η κόκκινη επιφάνεια είναι το ...….. της μονάδας.
pic142 Η μπλε επιφάνεια είναι το ...….. της μονάδας.
pic142 Η πράσινη επιφάνεια είναι το …………….. της μονάδας.
pic142 1 ακέραια μονάδα έχει ……… δέκατα, ……… εκατοστά, ……… χιλιοστά.
pic142 1 δέκατο έχει ……… εκατοστά, ……… χιλιοστά.
pic142 1 εκατοστό έχει ……… χιλιοστά.
2) Τα παιδιά μέτρησαν το ύψος τους και το βάρος τους:
pic219
pic142 pic212 Συμφωνούμε με την Αλεξάνδρα; Συμφωνούμε με τη Βασιλική; Εξηγούμε: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
pic142 Γράφουμε στα παρακάτω πλαίσια τα ύψη και τα βάρη των παιδιών με δεκαδικούς αριθμούς και συμπληρώνουμε το κατάλληλο σύμβολο (>, <, =).
  α) ύψη : pic2110
β) βάρη :

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
Η ακέραια μονάδα συμπληρώνεται με 10 δέκατα (10 x 0,1 = 1) ή με 100 εκατοστά (100 x 0,01 = 1) ή με 1.000 χιλιοστά (1000 x 0,001 = 1).