Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
30

Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού
 
1
 
Εικόνα

Μια νέα τεχνική

Η μητέρα του Πυθαγόρα κάνει τον πολλαπλασιασμό
47 x 25 με μια γρήγορη τεχνική που χρησιμοποιείται
σήμερα στην καθημερινή ζωή.

O Πυθαγόρας, για να καταλάβει αυτή την
τεχνική, συμπληρώνει τις παρακάτω πράξεις
και τους αντίστοιχους πίνακες του
πολλαπλασιασμού.

Εικόνα

 

Χρησιμοποιώ την ίδια τεχνική, για να υπολογίσω το γινόμενο 47 x 32.

Εικόνα

Εισάγουμε τον σημερινό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού με τη βοήθεια
του ελληνικού πολλαπλασιασμού.

 
 
2

Υπολογίζω και γράφω τα γινόμενα.

Εικόνα

 
3

Γράφω κάθετα και υπολογίζω τους πολλαπλασιασμούς που αντιστοιχούν
στους παρακάτω πίνακες.

Εικόνα

συμπεραίνω

O αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

Εικόνα

Πολλαπλασιάζω το 4 επί το 7: 4x7=28. Γράφω το 8 και έχω 2 κρατούμενα.

Εικόνα

Πολλαπλασιάζω το 4 επί το 6: 4x6=24. 24 και 2 τα κρατούμενα 26. Γράφω το 26.

Εικόνα

Βάζω το 0 κάτω από το 8. Πολλαπλασιάζω το 3 επί το 7: 3x7=21. Γράφω το 1 και έχω 2 κρατούμενα.

Εικόνα

Πολλαπλασιάζω το 3 επί το 6: 3x6=18. 18 και 2 τα κρατούμενα = 20.Γράφω το 20.

Εικόνα

Προσθέτω τα δύο μερικά γινόμενα 268 και 2010.

Εικόνα

2. Προτείνουμε πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό όπως 24x3, 36x4, 45x6 κτλ.

Μικροπείραμα μικροπείραμα