Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
23

Οι κλασματικές μονάδες
 
1
 

Λογοτέχνες, πρακτικοί, ζωγράφοι και μαθηματικοί

Oι πρακτικοί κόβουν με τον παρακάτω τρόπο.

Καθένα το χωρίζω σε δύο ίσα μέρη

Εικόνα

Συμπληρώνω αυτό που κάνουν οι ζωγράφοι και οι μαθηματικοί.

 

Λογοτέχνες

 

Κόβω μία ντομάτα σε τέσσερα ίσα κομμάτια και παίρνω το ένα

Εικόνα

 

Ζωγράφοι

 

Εικόνα

 

Μαθηματικοί

Εικόνα

 

Λογοτέχνες

 

Κόβω μια ορθογώνια πίτσα
σε δώδεκα ίσα κομμάτια
και παίρνω το ένα.
Εικόνα

 

Ζωγράφοι

Εικόνα

 

 

Μαθηματικοί

Εικόνα

Οι μαθητές μαθαίνουν τη συμβολική γραφή των κλασματικών μονάδων. Ερμηνεύουν τη
συμβολική γραφή των κλασματικών μονάδων σε αναπαραστάσεις και αντίστροφα.

 
 
2

Χαράζω 4 άξονες συμμετρίας στον κύκλο, ώστε να χωριστεί σε 8 ίσα μέρη.

Εικόνα

 

 
2

Συνδέω με μια γραμμή κάθε κλάσμα με την εικόνα που αντιστοιχεί.

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα