Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

  • Εισαγωγή στα απλά κλάσματα
Εικόνα

Κεφάλαιο 22ο :
Εισαγωγή στα κλάσματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 23ο:
Οι κλασματικές μονάδες

Εικόνα

Κεφάλαιο 24ο:
Οι κλασματικές μονάδες και απλοί κλασματικοί αριθμοί

Εικόνα

Κεφάλαιο 25ο:
Ισοδύναμα κλάσματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 26ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Στο 22ο Κεφάλαιο, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται σε τέταρτα της ώρας, σε συνταγές ζαχαροπλαστικής, σε σχήματα με άξονες συμμετρίας, στα τέταρτα του κιλού αλλά και σε καραμέλες, θα εισαχθούμε στην έννοια του κλάσματος.

Στο 23ο Κεφάλαιο, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, αλλά και με το παιχνίδι «Λογο-Πρακτικο-Ζωγραφο-Μαθηματικοί» θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τη συμβολική γραφή των κλασματικών μονάδων.

Στο 24ο Κεφάλαιο θα γνωρίσουμε για πρώτη φορά τους απλούς κλασματικούς αριθμούς και στο 25ο Κεφάλαιο, θα μάθουμε τα ισοδύναμα κλάσματα.

22

Εισαγωγή στα κλάσματα
 
1
 

 

Εικόνα

Μετά από ένα τέταρτο

Εικόνα

Μετά από τρία τέταρτα

Εικόνα

 

Μετά από δύο τέταρτα

Εικόνα

 

Οι μαθητές εκφράζουν τις άτυπες γνώσεις τους στα κλάσματα, όπως στα τέταρτα της
ώρας και στα κλάσματα στις συνταγές.

 
 
2
 

Χαράξαμε όλους τους άξονες συμμετρίας στα παρακάτω σχήματα, για να
χωριστούν σε ίσα μέρη.

Εικόνα

συμπεραίνω

O άξονας συμμετρίας χωρίζει ένα σχήμα σε δύο ίσα μέρη

 

Γράφω και διαβάζω τις κλασματικές μονάδες.

Εικόνα

 

Χρωματίζω όσο λέει το κλάσμα. Γράφω από κάτω το κλάσμα με λόγια.

Εικόνα

 

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα