Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
5

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
 
1

Τα έντομα

Πόσα πόδια έχει το κάθε έντομο ; Έχει ...... πόδια.

Εικόνα

Πόσα πόδια έχουν 3 μέλισσες; Έχουν ...... πόδια.

Πόσα πόδια έχουν 7 μέλισσες; Έχουν ...... πόδια.

 

Συνεχίζω να χρωματίζω με τον ίδιο τρόπο.

Εικόνα

Πόσα είναι όλα τα εξάγωνα; ...................................

Πώς τα μέτρησες;

 

Οι μαθητές ασκούνται στην εκμάθηση της προπαίδειας του 6 και του 7.

 
 
2

Βρίσκω και γράφω τα γινόμενα.

Εικόνα

 

 
3

Συμπληρώνω τις στήλες της προπαίδειας του 6 και του 7.

1 x 6 = 6

2 x 6 =

3 x 6 =

4 x 6 =

5 x 6 =

Η Κορίνα για να υπολογίσει το 6x6, σκέφτεται: 5 x 6 = 30, 30 + 6 =36

Για να υπολογίσει το 9x6, σκέφτεται:10 x 6 = 60, 60 - 6 = 54

Σύγκρινε τα γινόμενα 2 x 6, 4 x 6 και 8 x 6. Τι παρατηρείς;

Εικόνα

6 x 6 =

7 x 6 =

8 x 6 =

9 x 6 =

10 x 6 =

μαθαίνω

Στην προπαίδεια του 6, όταν γνωρίζω ένα γινόμενο, για να υπολογίσω το επόμενο μεγαλύτερο γινόμενο, προσθέτω 6. Για παράδειγμα από το 6 x 6 = 36, για να βρω το 7 x 6, προσθέτω 6 στο 36, δηλαδή 36 + 6 = 42.

 
 

1 x 7 = 7

2 x 7 =

3 x 7 =

4 x 7 =

5 x 7 =

Υπολογίζω με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζει και η Κορίνα το
γινόμενο 6 x 7 και 7 x 7.

Σύγκρινε τα γινόμενα 2 x 7, 4 x 7 και 8 x 7.
Τι παρατηρείς;

....................................................................

 

6 x 7 =

7 x 7 =

8 x 7 =

9 x 7 =

10 x 7 =

μαθαίνω

Στην προπαίδεια του 7, όταν γνωρίζω ένα γινόμενο, για να υπολογίσω το επόμενο μεγαλύτερο γινόμενο, προσθέτω 7, π.χ. από το 7 x 7 = 49, για να βρω το 8 x 7, προσθέτω 7 στο 49, δηλαδή 49 + 7 = 56.

 
 

2. Προτείνουμε γινόμενα από τη στήλη της προπαίδειες του 3.

Μικροπείραμα μικροπείραμα     Μικροπείραμα μικροπείραμα