Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 51 έως 54:

  • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
  • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
  • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

 

1.Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.

Πού υπάρχουν παράλληλες ευθείες στο παρακάτω σχήμα; Τις χρωματίζω με το ίδιο χρώμα. Ελέγχω την άποψή μου προεκτείνοντας τις ευθείες.

Εικόνα

Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 
  • Φέρνω με το χάρακα την ευθεία που περνάει από τις κόκκινες τελείες.
  • Πού υπάρχουν ορθές γωνίες;
  • Ελέγχω με το γνώμονα.
  • Παίζω με τον διπλανό μου τρίλιζα.
Εικόνα

2. Λύνω προβλήματα με πολλές πληροφορίες.

Η ταμίας του κινηματογράφου έκοψε την Τρίτη 130 εισιτήρια και την Τετάρτη 60 εισιτήρια. Όλη τη βδομάδα έκοψε συνολικά 1.000 εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια μπορεί να έκοψε τις άλλες μέρες;

 

Εικόνα

Εκτιμώ: περίπου ............. εισιτήρια.

Ελέγχω με τον άβακα τη λύση που έδωσα.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη τις λύσεις που βρήκαμε.

 

 

Εικόνα

3. Αναγνωρίζω να διαβάζω και να φτιάχνω με τον άβακα αριθμούς πάνω από το 1.000.

Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν. Δείχνω στον άβακα.

Εικόνα = χίλια εκατό = χίλια + ...........
1000 + ...........

Εικόνα

Εικόνα = τρείς χιλιάδες πεντακόσια = ........... + ...........
........... + ...........
Εικόνα
  • Ποιο έτος δείχνει η σημερινή ημερομηνία;

- Γράφω με λέξεις:............................

- Αναλύω:..........................................

- Δείχνω στον άβακα:

Εικόνα
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1                    
2   4                  
3     9                
4       16              
5         25            
6           36          
7             49        
8               64      
9                 81    
10                   100  
11                     121
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
 

Ενώνω τα ευθύγραμμα τμήματα και σχεδιάζω ένα πολύγωνο.
Το χρωματίζω όπως θέλω.

Εικόνα

Χρωματίζω το παρακάτω σχήμα.

Εικόνα

Από ποιο το φτιάξαμε; Βάζω Εικόναστο σωστό.

Εικόνα

Χρωματίζω το παρακάτω σχήμα..

Εικόνα