Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 34 έως 40:

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................
  ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν ....................................................................................................
  ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................
  ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

         Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Υπολογίζω με διάφορες στρατηγικές και ελέγχω με κάθετες πράξεις.

α. Βρίσκω ποιοι από τους παρακάτω υπολογισμούς δίνουν απάντηση στο πρόβλημα. Τους χρωματίζω με κίτρινο:
«Στο σχολείο της Σαβίνας τα αγόρια είναι 53. Τα κορίτσια είναι 18 λιγότερα».

 • Πόσα είναι τα κορίτσια;
Εικόνα
 • Ελέγχω με εποπτικό υλικό

β. Βρίσκω το λάθος και ξαναγράφω διορθώνοντας διπλά.

Εικόνα

 

Εικόνα

 

2. Λύνω προβλήματα

α.Παρατηρώ, υπολογίζω και ελέγχω τους υπολογισμούς μου.

Εικόνα

β.Παρατηρώ προσεχτικά την εικόνα. Συμπληρώνω τον πίνακα.

Εικόνα

 • Πήραν ρέστα 17€. Πόσα χρήματα έδωσαν στο φούρναρη; Εκτιμώ:..................

Υπολογίζω με το νου:

 

 

Ελέγχω με κάθετη πράξη: