Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 24 έως 28:

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Υπολογίζω χρησιμοποιώντας τις προπαίδειες.

Βάζω χ στη σωστή απάντηση.

 • Στο 60 μπορώ να φτάσω με την προπαίδεια
 • Επαληθεύω με όποιον τρόπο θέλω
 • Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν:

• του 2          • του 5     

• του 6          • του 8     

Εικόνα

 • Σε μια ομάδα μπάσκετ παίζουν 5 παίχτες; Πόσοι παίχτες παίζουν σε 7 ομάδες;Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και
δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 
 • Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν κάθε φορά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μας δίνει τον αριθμό-στόχο:

Εικόνα

 • Δείχνω στο πλέγμα τα γινόμενα:
 • 3 x 6 =     
 • 6 x 3 =      
Εικόνα

Έφτιαξα δύο.......................................................

 • Τι σχήμα θα σχηματιστεί με το γινόμενο 3 x 3;
  Ζωγραφίζω και εξηγώ:

Έφτιαξα ένα .......................................................

Εικόνα

2. Λύνω προβλήματα.

 • Με 2 € και 50 λ. αγοράζουμε Εικόναρυζόγαλα. Με 10 € πόσα ρυζόγαλα αγοράζουμε;
→ Εκτιμώ:

• 5 ρυζόγαλα

• λιγότερα από 5 ρυζόγαλα

• περισσότερα από 5 ρυζόγαλα

     

     

     

→ Ελέγχω την άποψή μου με ζωγραφική:

Εικόνα
Εικόνα Φτιάχνω με την ομάδα μου ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού που το αποτέλεσμά του είναι μεγαλύτερο από το 40 και μικρότερο από το 72.

Kεφάλαιο 3

Εικόνα
Εικόνα