Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προπαίδειες που μάθαμε για να φτιάξουμε την προπαίδεια του 7;

Ο Κωνσταντίνος τακτοποιεί κάθε Σάββατο το δωμάτιό του.

Εικόνα

Παρατηρούμε την εικόνα: Ο Κωνσταντίνος έχει.......θήκες για τις μπίλιες του. Σε κάθε θήκη βάζει 2 κόκκινες και 5 μπλε. Χρωματίζω τις μπίλιες στις θήκες.

Εικόνα

Υπολογίζω τις:

κόκκινες μπίλιες .....
μπλε μπίλιες .....
όλες οι μπίλιες .....

 

  • Αν είχε ακόμη 4 θήκες με ίδιες μπίλιες , πόσες μπίλιες θα έβαζε σε όλες τις θήκες Εικόνα

 

Η προπαίδεια του 7 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 2 και του 5.

 
  • Υπάρχει άλλος τρόπος να υπολογίσουμε πόσες μπίλιες θα βάλει σε 8 θήκες;
  • Παρατηρώ και συμπληρώνω τον πίνακα.
φορές 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
το 2: 0 2 4 6 ... 10 ... 14 ... 18 ... ... ...
το 5: 0 5 10 15 20 ... ... ... 40 ... ... 55 ...
το 7: 0 7 14 21 28 ... ... ... ... ... ... ... ...
Εικόνα Τι παρατηρούμε για την προπαίδεια του 7; Συζητάμε στην τάξη.

Εργασία

Βρίσκω στο πλέγμα τα γινόμενα:

3 x 7 = . . . 6 x 7 = . . . 9 x 7 = . . .
  • Χρωματίζω κάθε φορά το 7 με 5 μπλε + 2 κόκκινα κουτάκια, όπως στο παράδειγμα:

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

Εικόνα

Πώς μπορώ να βρω την προπαίδεια του 7 από τις προπαίδειες του 5 και του 2: Σπάω το 7 σε 5 + 2, κάνω τις προπαίδειες του 5 και του 2, και μετά προσθέτω.

Εικόνα