Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 16 έως 23:

  • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
  • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
  • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Παρατηρώ και συνεχίζω τα μοτίβα.

Εικόνα

2. Κάνω γρήγορα νοερούς υπολογισμούς.

  • Υπολογίζω τη συνολική αξία του μοτίβου.

Εικόνα

Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων
που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 
  • Παρατηρώ προσεχτικά. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

Εικόνα

 

3. Λύνω προβλήματα.

  • Η Μαρία είχε 19 κάρτες. Ο Μιχάλης είχε 13. Πόσες κάρτες πρέπει να αφήσει το κάθε παιδί για να έχει όσες και ο Χρήστος;
    Εικόνα

Ελέγχω με εποπτικό υλικό.

Εικόνα • Συμπληρώνω το πρόβλημα ώστε να μπορώ να το λύσω: «Είχα..........περιοδικά. Σου χάρισα τα μισά. Πόσα περιοδικά μού έχουν μείνει; Πόσα περιοδικά έχουμε και οι δύο μαζί;»
Εκτιμώ
Περίπου ...............
Υπολογίζω με ακρίβεια:

4. Μοιράζω σε ίσες ποσότητες

Έχουμε 30 καραμέλες.Είμαστε 5 παιδιά.Πώς μπορούμε να τις μοιράσουμε δίκαια;

Εικόνα Εικόνα