Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα;

Τα παιδιά στόλισαν την τάξη τους με ζωγραφιές. Τα κορίτσια έφτιαξαν δέντρα. Τα αγόρια έφτιαξαν καραβάκια.

Εικόνα

  • Πόσα είναι όλα τα παιδιά; Εκτιμώ: Περίπου .....
  • Πόσα είναι τα αγόρια; Πόσα είναι τα κορίτσια;
Εικόνα
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
Αγόρια .............
Κορίτσια .............
Όλα τα παιδιά .............

Εικόνα

  • Επαληθεύω με κάθετη πράξη.
  • Πόσα περισσότερα είναι τα αγόρια;
    Είναι .... περισσότερα;
Εικόνα

Εργασίες

1. Κάτω από το σπίτι του Άρη είναι σταματημένα 15 αυτοκίνητα, μπλε, κόκκινα και πράσινα.
Τα 5 είναι κόκκινα.
Πόσα μπορεί να είναι πράσινα και πόσα μπορεί να είναι μπλε;

Εικόνα

Ανάδειξη των βημάτων που ακολουθούμε στην επίλυση
ενός προβλήματος.

 
Εικόνα

Ελέγχω τη λύση που έδωσα.

Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε πώς λύσαμε το πρόβλημα. Υπάρχει μόνο μία λύση:

Εικόνα

Εικόνα Βρίσκουμε πόσα αυτοκινητάκια μπορεί να είναι μπλε και πόσα πράσινα:

10   10
Εικόνα   Εικόνα

........ μπλε + .......... πράσινα

........ μπλε + .......... πράσινα

........ μπλε + .......... πράσινα

........ μπλε + .......... πράσινα

........ μπλε + ........ πράσινα

 

........ μπλε + .......... πράσινα

........ μπλε + .......... πράσινα

........ μπλε + .......... πράσινα

........ μπλε + .......... πράσινα

 
Εικόνα

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα μας βοηθάει πολύ:

  • Να το διαβάσουμε και να το καταλάβουμε.
  • Να ζωγραφίσουμε όσες πληροφορίες μάς δίνει.
  • Να φτιάξουμε έναν πίνακα για να οργανώσουμε τις πληροφορίες.
  • Να σκεφτούμε λύσεις και να τις ελέγξουμε με πράξεις ή με πραγματικά υλικά.