Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
59


Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

 
1

Τα τρία γουρουνάκια

Εικόνα

Τα τρία γουρουνάκια βγήκαν στο δάσος για να φάνε. Κάθε γουρουνάκι έφαγε:

Εικόνα

Πόσα μανιτάρια έφαγαν και τα τρία γουρουνάκια μαζί;

Όλα μαζί έφαγαν ... μανιτάρια.

Εικόνα

Πόσα βελανίδια έφαγαν και τα τρία γουρουνάκια μαζί;

Όλα μαζί έφαγαν ... βελανίδια.


Εικόνα Tα τρία γουρουνάκια βρήκαν στο δάσος 9 καρύδια και αποφάσισαν να τα μοιραστούν εξίσου μεταξύ τους. Πόσα καρύδια θα πάρει κάθε γουρουνάκι; Κάθε γουρουνάκι θα πάρει ... καρύδια.

 

 

Εξασκούμε τους μαθητές σε εμπειρικές καταστάσεις πολλαπλασιασμού με τη μορφή της
επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης και διαίρεσης με τη μορφή της μοιρασιάς.

 
 
2

Μετρώ ανά 10 μέχρι το 100 και ανά 5 μέχρι το 50.

Εικόνα

 

 
3

Yπολογίζω τα πέταλα.

Εικόνα

1 λουλούδι

Εικόναπέταλα

             2 λουλούδια

Εικόνα+Εικόνα=Εικόναπέταλα

                       3 λουλούδια

Εικόνα+Εικόνα+Εικόνα=Εικόναπέταλα

                                      4 λουλούδια

Εικόνα+Εικόνα+Εικόνα+Εικόνα=Εικόνα

 

1 φορά το 3=Εικόνα

 

2 φορές το 3=Εικόνα

 

3 φορές το 3=Εικόνα

 

4 φορές το 3=Εικόνα

 

 

 

 
4

Yπολογίζω τις ρόδες

Εικόνα

1 αυτοκίνητο

Εικόναρόδες

            2 αυτοκίνητα

Εικόνα+Εικόνα= Εικόναρόδες

                       3 αυτοκίνητα

Εικόνα +Εικόνα + Εικόνα = Εικόναρόδες

                                      4 αυτοκίνητα

Εικόνα +Εικόνα + Εικόνα + Εικόνα = Εικόνα

                                          5 αυτοκίνητα

Εικόνα +Εικόνα + Εικόνα + Εικόνα + Εικόνα= Εικόνα

 

1 φορά το 4 = 4

 

2 φορές το 4 = Εικόνα

 

3 φορές το 4 = Εικόνα

 

4 φορές το 4 =Εικόνα

 

5 φορές το 4 =Εικόνα

 

 

 

2. Oι μαθητές μετρούν προφορικά ανά 10 μέχρι το 100 και ανά 5 μέχρι το 50.