Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
13

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

 
1

Oι ομάδες

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα

Πόσα είναι τα χελιδόνια κάθε φορά

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Αναλύουμε τους αριθμούς μέχρι το 5 σε επιμέρους αθροίσματα.
Πραγματοποιούμε προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 5, χωρίς να χρησιμοποιούμε το σύμβολο της πρόσθεσης.

 

 

 
2

Γράφω τους αριθμούς που βρίσκω.

Εικόνα

3

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα

 
4

Παρατηρώ τις εικόνες και γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς.

Εικόνα

2. Η δασκάλα δίνει προφορικά στους μαθητές αθροίσματα της μορφής ν+1 μέχρι το 6
(π.χ. 3 + 1, 4 + 1 μέχρι και το 5 + 1).