Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
11

Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)
 
1

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα

Σχηματίζω με διαφορετικούς τρόπους το νόμισμα των 10 λεπτών.

Χρησιμοποιώ τα:

Εικόνα
Ζωγραφίζω  

 


 


 


 

Εργαζόμαστε με τους αριθμούς 9 και 10.

 
 
2

Mετρώ ανά δύο.

Εικόνα

 
3

Ενώνω με τη σειρά τους αριθμούς.

Εικόνα Εικόνα
4

Μετρώ και βρίσκω πόσα είναι τα πουλιά σε κάθε εικόνα.

Εικόνα

Τα πουλιά είναι ......

Εικόνα

Oι πάπιες είναι ......

 

5

Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

Εικόνα

2. Oι μαθητές αριθμούν προφορικά μέχρι το 10 ανά δύο και στη συνέχεια γράφουν τους αριθμούς.