Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ENOTHTA 5

Πώς σχηματίζω λέξεις;

eikonaE03_01

5.1       Τα μέρη του λόγου

eikonaE05_02
Τα μέρη του λόγου είναι δέκα και σ' αυτά περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις της ελληνικής
γλώσσας. Κάποια μέρη του λόγου αλλάζουν μορφή μέσα στον λόγο και τα ονομάζουμε
κλιτά (άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, ρήμα, κλιτή μετοχή), ενώ κάποια άλλα
μένουν πάντα τα ίδια και τα ονομάζουμε άκλιτα (επίρρημα, σύνδεσμος, πρόθεση,
επιφώνημα, άκλιτη μετοχή). Προσοχή! Έχουμε δύο είδη μετοχών. Η μετοχή, έτσι,
ανήκει και στα κλιτά και στα άκλιτα μέρη του λόγου.
eikonaE05_03