Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ENOTHTA 13

Δηλώνω σχέσεις
ανάμεσα σε φράσεις

Η πρόθεση

eikonaE03_01

13.1       Aπλές και σύνθετες προθέσεις

eikonaE13_01
    Προβολή
κινηματογραφικής
ταινίας: πριν
από το μάθημα
της γυμναστικής
στην αίθουσα
προβολών
eikonaE13_02
Αναβολή
        Προβολής
κινηματογραφικής
ταινίας: πριν μετά
από το μάθημα
της γυμναστικής
στην αίθουσα
προβολών
Προσέχω τη διαφορά:
πριν
μετά
} από το μάθημα

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Είναι μικρές άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν μια ονοματική
(ή προθετική) φράση (βλ. ενότητα 16.2) και μαζί με αυτή δηλώνουν διάφορες ιδιότητες
(τόπο, χρόνο, τρόπο, προέλευση κ.ά.). Μερικές προθέσεις χρησιμοποιούνται και στην
παραγωγή/σύνθεση λέξεων (βλ. ενότητα 17.2).

 

eikonaE13_03
Οι προθέσεις της γλώσσας μας είναι οι:
αντί, από, για, δίχως, εναντίον, εξαιτίας, έως, ίσαμε, κατά, λόγω,
με, μετά, μεταξύ, μέχρι, παρά, πριν, προς, σαν, σε, χωρίς, ως
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 31
Φτιάχνω στο τετράδιό μου φράσεις με τις παραπάνω προθέσεις.
eikonaE13_04 το σπίτι
τους γονείς του

Όταν συνδυάζουμε ένα επίρρημα ή μια πρόθεση με μια άλλη πρόθεση, φτιάχνουμε μια
σύνθετη πρόθεση. Δηλαδή:

μέσα
+
από
+
το σπίτι
επίρρημα
πρόθεση
   
eikonaE13_05

                            

αντί
+
για
+
τους γονείς του
πρόθεση
πρόθεση
   
eikonaE13_05    
σύνθετη πρόθεση