Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ENOTHTA 3

Πως δημιουργώ λέξεις;

eikonaE03_01

3.1       Φθόγγοι

εικοναΕ03_02

O λόγος μας αποτελείται από λέξεις.    πάλι – αφού – Ντίνα

Στον γραπτό λόγο χρησιμοποιούμε τα γράμματα για να παρουσιάσουμε τις λέξεις.

Στον προφορικό λόγο, όμως, που είναι η βασική μορφή της γλώσσας, χρησιμοποιούμε τους φθόγγους1, δηλαδή διαφορετικούς μεταξύ τους ήχους, που συνδυάζονται και σχηματίζουν άλλες λέξεις κάθε φορά.2

[ π ] - [ α ] - [ λ ] - [ ι ] , [ α ] - [ φ ] - [ ου ] , [ ντ ] - [ ι ] - [ ν ] - [ α ]


1. Εδώ παρουσιάζονται μόνο οι φθόγγοι που έχουν διαφοροποιητική αξία για τη σημασία των λέξεων (αυτό δηλαδή που οι ειδικοί ονομάζουν «φωνήματα», βλ. Γλωσσάρι).
2. Στη Γραμματική αυτή σημειώνουμε τους φθόγγους μέσα σε αγκύλες χρησιμοποιώντας ελληνικούς χαρακτήρες. Κανονικά, όμως, οι φθόγγοι σημειώνονται με ορισμένα σύμβολα που έχουν επιλέξει οι επιστήμονες για να παρουσιάσουν με ομοιόμορφο τρόπο τους ήχους όλων των γλωσσών του κόσμου. Τα σύμβολα αυτά αποτελούν το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.


 

eikonaE03_03
[ π ]
[ α ]
[ ρ ]
[ ε ]
[ α ]
Ποια λέξη σχηματίστηκε;

Η ελληνική γλώσσα έχει 23 φθόγγους:

eikonaE04_04
Οι φθόγγοι χωρίζονται σε φωνήεντα και σύμφωνα. Στα φωνήεντα,
ο αέρας που βγαίνει από το στόμα μας δε βρίσκει κανένα εμπόδιο.
Αντίθετα, στα σύμφωνα ο αέρας βρίσκει κάποιο εμπόδιο.

 


 

eikonaE03_05
Φωνήεντα
[α] [ε]
[ι] [ο]
[ου]
Σύμφωνα
[κ] [π] [τ]
[γκ] [μπ] [ντ]
[γ] [β] [δ]
[χ] [φ] [θ]
[λ] [ρ] [ζ] [σ]
[μ] [ν]
eikonaE03_06
[θθθθθθ]
[δδδδδδ]
Τα σύμφωνα, ανάλογα με την ηχηρότητα που έχουν, μπορούν
να χωριστούν σε άηχα και ηχηρά.
Άηχα είναι τα σύμφωνα που παράγονται,
όταν οι φωνητικές χορδές είναι ανοικτές
και ο αέρας περνάει από αυτές
δημιουργώντας μόνο ψίθυρο.
Αυτά είναι τα: [π], [τ], [κ], [φ], [θ],
[σ], [χ].
Ηχηρά είναι τα σύμφωνα που
παράγονται όταν οι φωνητικές χορδές
είναι μισόκλειστες και ο αέρας τις
κάνει να πάλλονται.
Αυτά είναι τα: [μπ], [ντ], [γκ], [β],
[δ], [γ], [ζ], [μ], [ν], [λ], [ρ].

 

eikonaE03_07
Εγώ ξέρω να ξεχωρίζω τα ηχηρά από τα άηχα σύμφωνα. Όταν ακου-
μπώ τα δάχτυλά μου στον λαιμό, νιώθω την ηχηρότητα που έχουν τα
ηχηρά σύμφωνα. Αισθάνομαι έναν βόμβο στις φωνητικές χορδές. Στα
άηχα –όσο κι αν προσπαθήσω– δε νιώθω τίποτα!
Ανάλογα με τον τρόπο που παράγονται, τα σύμφωνα
χωρίζονται σε:
eikonaE03_08
Κλειστά: είναι τα σύμφωνα που παράγονται όταν ένα εμπόδιο στην έξοδο του αέρα ανοίγει ξαφνικά. Ο αέρας
που ήταν πίσω από το εμπόδιο απελευθερώνεται απότομα
και έτσι παράγεται κάποιο από αυτά τα σύμφωνα.
Αυτά είναι τα: [π], [μπ], [τ], [ντ], [κ] και [γκ].
Ξέρω! Αυτά
προφέρονται
μόνο μια στιγμή.
eikonae03_09
Τριβόμενα: είναι τα σύμφωνα που παράγονται όταν δυο όργανα (π.χ. η γλώσσα και τα δόντια) πλησιάζουν τόσο πολύ το ένα το άλλο ώστε ο αέρας που περνάει ανάμεσά τους να δημιουργεί τριβή.
Αυτά είναι τα: [φ], [β], [θ], [δ], [χ] και [γ].
Ξέρω!
Αυτά προφέρονται όση
ώρα θέλουμε.
[φφφφφφφφφφφφ
φφφφφφφφφφφφ]
Υγρά: Είναι τα: [λ] και [ρ].
Ρινικά: Όταν τα προφέρουμε,
ο αέρας βγαίνει μέσα από τη μύτη.
Αυτά είναι τα: [μ] και [ν].
Συριστικά: Είναι τα: [σ] και [ζ].

 

eikonaE03_10
Ανάλογα με τον τόπο (μέρος του στόματος) όπου παρά-
γονται, τα σύμφωνα χωρίζονται σε:
Διχειλικά: είναι τα σύμφωνα που σχηματίζονται με τα χείλη. Αυτά είναι τα: [π], [μπ] και [μ].
Χειλοδοντικά: είναι τα
σύμφωνα που παράγονται
όταν το κάτω χείλος
ακουμπάει στα πάνω
δόντια. Αυτά είναι τα:
[φ] και [β].
Ραχιαία: είναι
τα σύμφωνα
που
παράγονται
όταν η ράχη
της γλώσσας
ακουμπά το
πάνω μέρος
του
στόματος.
Αυτά είναι τα:
[κ], [γ], [χ],
[γκ].
Φατνιακά: είναι τα σύμφωνα που
παράγονται όταν η γλώσσα
ακουμπά στα φατνία, δηλαδή το
μέρος που είναι πίσω από τα
επάνω δόντια. Αυτά είναι τα:
[ν] και [ρ].
Οδοντικά: είναι τα
σύμφωνα που
παράγονται όταν η
γλώσσα ακουμπά στα
δόντια. Αυτά είναι τα:
[τ], [ντ], [θ], [δ], [σ],
[z] και [λ].
          ΤΟΠΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ
Διχειλικά Χειλοδοντικά Οδοντικά Φατνιακά Ραχιαία
  Α Η Α Η Α Η Α Η Α Η
Κλειστά [π] [μπ]   [τ] [ντ]   [κ] [γκ]
Τριβόμενα   [φ] [β] [θ] [δ]   [χ] [γ]
Ρινικά   [μ]       [ν]  
Συριστικά     [σ] [ζ]    
Υγρά       [λ]   [ρ]  

Α: άηχα
Η: ηχηρά