Μορφότυποι που υποστηρίζονται από το σύστημα

επιστροφή στο βασικό μενού της βοήθειας

Πολιτική Υποστήριξης Μορφότυπων
Επίπεδο Υποστήριξης Μορφότυπων
Τι να κάνετε αν ο μορφότυπος δεν είναι καταχωρημένος στη λίστα

 

Πολιτική Υποστήριξης Μορφότυπων κορυφή σελίδας

(Εδώ εισάγετε τους μορφότυπους που υποστηρίζει το ίδρυμά σας)

 

Επίπεδο Υποστήριξης Μορφότυπων κορυφή σελίδας
Όνομα Επεκτάσεις MIME Type Επίπεδο Υποστήριξης
Unknown application/octet-stream άγνωστος
Adobe PDF pdf application/pdf γνωστός
XML xml text/xml γνωστός
Text txt, asc text/plain γνωστός
HTML htm, html text/html γνωστός
CSS css text/css γνωστός
Microsoft Word doc application/msword γνωστός
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document γνωστός
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint γνωστός
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation γνωστός
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel γνωστός
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet γνωστός
MARC application/marc γνωστός
JPEG jpeg, jpg image/jpeg γνωστός
GIF gif image/gif γνωστός
image/png png image/png γνωστός
TIFF tiff, tif image/tiff γνωστός
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff γνωστός
audio/basic au, snd audio/basic γνωστός
WAV wav audio/x-wav γνωστός
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg γνωστός
RTF rtf text/richtext γνωστός
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio γνωστός
FMP3 fm application/x-filemaker γνωστός
BMP bmp image/x-ms-bmp γνωστός
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop γνωστός
Postscript ps, eps, ai application/postscript γνωστός
Video Quicktime mov, qt video/quicktime γνωστός
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg γνωστός
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project γνωστός
Mathematica ma application/mathematica γνωστός
LateX latex application/x-latex γνωστός
TeX tex application/x-tex γνωστός
TeX dvi dvi application/x-dvi γνωστός
SGML sgm, sgml application/sgml γνωστός
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 γνωστός
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio γνωστός
Photo CD pcd image/x-photo-cd γνωστός
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text γνωστός
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template γνωστός
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web γνωστός
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master γνωστός
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics γνωστός
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template γνωστός
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation γνωστός
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template γνωστός
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet γνωστός
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template γνωστός
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart γνωστός
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula γνωστός
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database γνωστός
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image γνωστός
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension γνωστός
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer γνωστός
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template γνωστός
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc γνωστός
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template γνωστός
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw γνωστός
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template γνωστός
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress γνωστός
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template γνωστός
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global γνωστός
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math γνωστός
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer γνωστός
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global γνωστός
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc γνωστός
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw γνωστός
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress γνωστός
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed γνωστός
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math γνωστός
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart γνωστός
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail γνωστός
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 γνωστός
Zip Files zip application/zip γνωστός

 

Τι να κάνετε αν ο μορφότυπος δεν είναι καταχωρημένος στη λίστα κορυφή σελίδας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένο μορφότυπο.